OPZZ przedstawiło zestaw zagadnień które w pierwszej kolejności powinny znaleźć się w harmonogramie prac Zespołu ds. prawa pracy RDS w 2018 roku.

  • Wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 32 dni.
  • Zagwarantowanie wszystkim pracownikom wykonującym pracę w niedziele co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.
  • Nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
  • Modyfikacja wynagrodzenia minimalnego w zakresie jego składników.

Polska znajduje się w czołówce najbardziej zapracowanych państw świata.

Według danych OECD statystyczny Polak w 2015 roku spędził w pracy 1963 godziny, czyli o wiele więcej niż w zdecydowanej większości krajów rozwiniętych.

Przy tak dużym obłożeniu pracą i przemęczeniu pracownika, wydłużeniu czasu pracy oraz licznych negatywnych czynników w środowisku pracy, aktualny ustawowy wymiar urlopu wypoczynkowego nie gwarantuje przywrócenia pracownikowi pełnej zdolności do pracy.

W związku z powyższym, obecny wymiar urlopu wypoczynkowego jest niewystarczający. Nie zapewnia bowiem pełnej regeneracji sił pracownika po okresie wykonywania przez niego pracy, a także nie służy ochronie jego zdrowia.

Zgodnie z art. 15112 Kodeksu pracy, pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (nie dotyczy to pracy weekendowej).

Obecny przepis nie zapewnia pracownikowi wystarczającej ochrony dla zachowania właściwej równowagi między czasem przeznaczonym na pracę i na odpoczynek. Jest również niewystarczający dla konieczności pogodzenia różnych ról społecznych pełnionych przez pracownika, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Przedłożona propozycja gwarantuje wszystkim pracownikom, a nie tylko wybranym grupom zawodowym, pracujących w określonej branży, prawo do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni. Regulacja wzmocni zatem uprawnienia wszystkich pracowników, z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Widzimy konieczność znowelizowania wielu przepisów zawartych w ustawie z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dotyczy to m.in. określenia stron sporu oraz prawa do jego wszczynania, wprowadzenia szybkiej kontroli sądowej przedmiotu sporu zbiorowego, wskazania dodatkowych uprawnień mediatora czy wprowadzenia nowych zasad związanych z arbitrażem.

W ocenie OPZZ wynagrodzenie minimalne powinno być równoważne z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. 

Nie powinny zatem wchodzi w jego skład różnego rodzaju dodatki, funkcjonujące w prawie pracy.Dodatki wliczane dzisiaj do wynagrodzenia minimalnego wiążą się bowiem m.in. z dodatkowymi umiejętnościami pracownika, jego warunkami pracy czy też stażem pracy. To powoduje, że te dodatkowe kryteria i warunki przestają być wartością dodaną, gdyż konsumuje je płaca minimalna.

BP OPZZ