Andrzej Radzikowski spotkał się w Gdańsku z uczestnikami szkolenia na temat udziału przedstawicieli związków zawodowych w kształtowaniu prawa.

W szkoleniu, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, bierze udział kilkudziesięciu związkowców z województwa pomorskiego. Szef konfederacji mówił o roli centrali związkowej w przygotowywaniu nowych aktów prawnych. Przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie ustawy budżetowej, waloryzacji rent i emerytur oraz wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2021 r. Zapoznał zebranych z inicjatywami legislacyjnymi wnoszonymi przez OPZZ na forum Rady Dialogu Społecznego. Opowiadał o współpracy z Sejmem i innymi organami władzy publicznej.

Andrzej Radzikowski omówił założenia kampanii programowo – legislacyjnej OPZZ „Czas na nowe otwarcie”. Przedstawił 21 postulatów OPZZ skierowanych do władz państwowych. Zwrócił się do uczestników szkolenia z apelem o propagowanie tych postulatów w swoich przedsiębiorstwach i czynne wspieranie kampanii przez miejscowe organizacje związkowe.

Radzikowski zachęcał do wykorzystywania doświadczeń z pracy związkowej w kreowaniu przepisów zabezpieczających prawa pracownicze w macierzystych zakładach. Przewodniczący OPZZ odpowiadał na pytania związkowców, wyjaśniając przesłanki podejmowania stanowisk w sprawie projektów aktów prawnych będących przedmiotem konsultacji. Podzielił się doświadczeniami z prowadzenia uzgodnień międzyzwiązkowych oraz negocjacji z pracodawcami i rządem, uchylając kulisy działalności Rady Dialogu Społecznego.

Mec. Paweł Galec z Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ, dokonał analizy obowiązujących przepisów prawa pracy. Dyskutowano także o wielu ograniczeniach praw pracowniczych w związku z epidemią COVID 19 i szczególnej roli związków zawodowych w kształtowaniu prawa w sytuacjach kryzysowych.

R.G.