Oświadczenie Kierownictwa OPZZ


OPZZ jest zaniepokojone decyzją spółki ArcelorMittal Poland S.A. o wielomiesięcznym wygaszeniu wielkiego pieca oraz stalowni w Nowej Hucie w Krakowie. W świetle składanych przez zarząd tej spółki deklaracji oraz zapewnień strony rządowej i samorządowej o prowadzeniu zaawansowanych rozmów na temat utrzymania produkcji, decyzja ta jest tym bardziej niezrozumiała i szkodliwa społecznie. Należy ocenić ją negatywnie również z punktu widzenia ekonomicznego oraz priorytetów polityki energetycznej Polski. Niestety wszystko wskazuje na to, że była to gra na czas, podyktowana kalendarzem wyborczym. Nikt nie miał odwagi poinformować opinii publicznej o podjętej decyzji, chociaż rozmowy o ratowaniu wielkiego pieca były prowadzone w Radzie Dialogu Społecznego.

OPZZ obawia się, że wygaszenie produkcji będzie trwałe, a nie tymczasowe, co będzie skutkować redukcją zatrudnienia na niespotykaną dotąd skalę. Zagrożenie to jest realne i dotyczy 1500 do 2000 osób a także firm zależnych i kooperujących z ArcelorMittal Poland S.A. W tej sytuacji oczekujemy, że spółka ArcelorMittal Poland S.A., która deklaruje przestrzeganie w prowadzonej przez siebie polityce zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie dopuści do tego, aby pracownicy spółki stracili pracę.

OPZZ uważa, że konieczne jest większe zaangażowanie państwa w rozwiązanie problemów branży hutniczej, w tym kwestii bardzo wysokich kosztów energii w Polsce. Niezbędne są konkretne działania na poziomie unijnym, ponieważ do kraju dociera coraz więcej stali z importu. OPZZ postuluje o przyjęcie politycznej strategii na poziomie unijnym, która zapewni utrzymanie konkurencyjności sektorom przemysłowym UE w trakcie procesu transformacji. Należy uwzględnić ryzyko transferu emisji (carbon leakage) poza UE oraz zapewnić, aby wytworzone produkty były weryfikowane w trakcie swojego cyklu życia z uwzględnieniem ich śladu węglowego. Konieczne jest wdrożenie w prawie UE tzw. węglowego środka wyrównawczego (carbon border adjustment) oraz wprowadzenia transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla.


Kierownictwo OPZZ