Wzorem lat ubiegłych, sejmowa Rada Ochrony Pracy zorganizowała uroczystą sesję z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, obchodzonego na całym świecie 28 kwietnia. W tym roku posiedzenie odbyło się 9 kwietnia 2019 roku, a jego mottem przewodnim było hasło: ,,Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra” nawiązujące do 100 letnich doświadczeń Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie wyzwań i możliwości pracy jutra w kontekście bezpieczeństwa pracy.

Organizacje związkowe wszystkich branż zrzeszonych w OPZZ bardzo licznie uczestniczyły w posiedzeniu Rady, pokazując, że dla ruchu związkowego Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych jest ważny i chcą go upamiętniać. W posiedzeniu, oprócz członków Rady rekomendowanych przez OPZZ, uczestniczyli w nim przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. Referaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przedstawili m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Zwracano w nich uwagę na bezpieczną i zdrową pracę przyszłości oraz zastanawiano się, jakie są wyzwania i możliwości związane z wdrażaniem nowych technologii oraz organizacji pracy wynikające z szybkiego rozwoju teleinformatyki, platform internetowych, sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji oraz innych rozwiązań z obszaru cyfryzacji przemysłu.

W wielu wypowiedziach zaproszonych gości podkreślano pozytywny trend spadku wypadkowości wobec roku ubiegłego ogółem o 4,6%, jednak wciąż wskazywano, że ponad 84 tys. osób zostało poszkodowanych w wypadkach w pracy. Znacząco spadła także liczba wypadków śmiertelnych - aż o 22,3% w stosunku do roku ubiegłego (209 wypadków w 2018 roku wobec 269 w 2017 roku). Poprawiające się statystyki z jednej strony są dowodem na skuteczność podejmowanych działań prewencyjnych wielu instytucji i organów państwa zajmujących się poprawą warunków pracy, w tym także związków zawodowych. Z drugiej strony – jako społeczeństwo wciąż ponosimy olbrzymie społeczne koszty wypadków w liczbie ponad 3 mln dni niezdolności do pracy. Ekonomiczny wymiar wypadkowości to nie tylko koszty społeczne- tragedie ludzkie – ale i koszty ZUS: rent, odszkodowań czy leczenia, koszty pracodawców, utrata zarobków – to łącznie ponad 20 mld zł.

Przewodniczący Jan Guz w swoim wystąpieniu podkreślał m.in. rolę społecznego nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i codzienną pracę społecznych inspektorów pracy. Nawiązywał, że dla związków zawodowych od lat wyzwaniem jest codzienna dbałość o bezpieczeństwo pracy, a w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni. Przewodniczący przypomniał postulaty OPZZ odnośnie niewygasających emerytur pomostowych i lepszej ochrony pracy wykonywanej w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Podkreślił także, że bolą nas patologie na rynku pracy, które bardzo źle wpływają na bezpieczeństwo pracy, bowiem większość wypadków zdarza się wciąż na skutek złych warunków pracy, łamania przepisów bhp, śmieciowego zatrudnienia, w efekcie czego mamy drugą kategorię obywateli, których prawa ekonomiczne i społeczne są ograniczone. Wskazał także, że dziś potrzeba jest objęcia większą ochroną bhp tych grup pracowników, którzy tej ochrony nie mają, przede wszystkim pracujących na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnionych. Najgorzej jest w mikroprzedsiębiorstwach, w których jest brak danych o warunkach pracy, dlatego jako OPZZ zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Statystycznego o objęcie badaniami także tego obszaru.

Przewodniczący ZZ Budowlani Zbigniew Janowski w swoim wystąpieniu odniósł się do oceny stanu warunków pracy w Polsce w sektorze budownictwa, apelując jednocześnie po raz kolejny o zorganizowanie sejmowej debaty poświęconej ocenie warunków pracy.

Na zakończenie uczestnicy uroczystej sesji Rady przyjęli Apel do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej następującej treści.

Apel do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej

,,My, uczestnicy uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, organizowanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzonego przez ruch związkowy na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, apelujemy do Sejmu, Senatu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o nieustającą, stałą i konsekwentną troskę o stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących.

Warunki pracy i obowiązujące w Polsce regulacje prawne - pomimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy ‒ nieustannie wymagają korekt nadążających za zmieniającymi się technologiami i organizacją pracy. Codziennie bowiem dochodzi do tragicznych wypadków przy pracy wpisujących się na czarną listę ludzkich dramatów. Te wielkie tragedie dla ofiar i ich rodzin, przekładają się na miliardowe kwoty wypłacanych rent i odszkodowań - prewencja wypadkowa ma więc również ogromne uzasadnienie ekonomiczne.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), obchodząca w tym roku 100-lecie swojej działalności, tematem tegorocznych obchodów Dnia 28 kwietnia uczyniła: BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY JUTRA. Wyzwania, jakie niesie „jutro” naszej pracy, to m.in. doświadczane obecnie dynamiczne zmiany związane z wdrażaniem nowych technologii oraz organizacji pracy. Wynikają one z szybkiego rozwoju teleinformatyki, platform internetowych, sztucznej inteligencji, automatyzacji i robotyzacji oraz innych rozwiązań z obszaru cyfryzacji przemysłu.

Silny wpływ na zmianę charakteru pracy mają też zmiany demograficzne, m.in. zjawisko starzenia się społeczeństwa, w tym populacji pracujących oraz wchodzenie na rynek pracy nowych, młodych pokoleń, które patrzą na świat z pomocą ekranów smartfonów czy ipadów i mają zupełnie inne oczekiwania co do warunków pracy niż pokolenia poprzednie.

Zastosowania zaawansowanych technologii zainicjują istotne zmiany na rynku pracy m.in. przez powstawanie nowych zawodów i konieczność rozwoju profesjonalnych umiejętności odpowiednich do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Niezbędne jest więc podjęcie działań dostosowawczych do wymogów tej transformacji, w której centrum powinien być człowiek, wspierany skutecznie przez dostosowane do jego możliwości i wymagań nowoczesne technologie. Takie podejście gwarantuje zarówno wzrost gospodarczy, jak i zrównoważony rozwój cywilizacyjny.

W związku z powyższym, zwracamy się z tym nieustającym Apelem do Rządu i Parlamentu, wskazując na konieczność ciągłego podejmowania działań zmierzających do takiego kształtowania warunków pracy, aby nadążać za przewidywanymi zmianami technologii i form pracy. Powinniśmy zapobiec niekorzystnym skutkom społecznym obecnej transformacji, wykorzystując jednocześnie jej szanse rozwojowe”.

W imieniu uczestników uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy zwołanej z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Janusz Śniadek Przewodniczący Rady Ochrony Pracy

Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.Link do całości posiedzenia Rady Ochrony Pracy – z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8ACC67621EC1EA22C12583CF0048E200#

Wystąpienie przewodniczącego OPZZ Jana Guza – czas godzina 12,53 – 13, 06.