31 marca odbyło się hybrydowe posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Omawiano stan prac nad unijną dyrektywą w sprawie adekwatnych płac minimalnych. Rada przyjęła stanowisko dotyczące Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Posiedzenie prowadził przewodniczący Andrzej Radzikowski.

Przed rozpoczęciem obrad Andrzej Radzikowski, w towarzystwie członków kierownictwa OPZZ, wręczył nagrody laureatom konkursu „Diamenty OPZZ”. Uroczystość w warszawskiej siedzibie Centrali, prowadzoną przez wiceprzewodniczącą OPZZ Barbarę Popielarz, transmitowano online.

Diamenty OPZZ w kategorii „Najlepszy związkowiec” otrzymali:

- Śp. Stanisław Faber– przewodniczący Opolskiej Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, w imieniu zmarłego nagrodę odebrała Danuta Wiercińska,

- Bogdan Kaczmarek - przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko-Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników – w imieniu laureata nagrodę odebrał Mirosław Grzybek, przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników w Polsce,

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków” nagrodzono:

- Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu- nagrodę odebrała Danuta Wiercińska,

- Związek Zawodowy „Metalowcy” WSK „PZL-Świdnik” S.A. – nagrodę odebrał przewodniczący Jan Siedlecki i członek Zarządu Robert Wróbel.

W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków” nagrodę otrzymali:

- Kolegium Związków Zawodowych Orlen-Energa – odebrali przewodnicząca Edyta Górecka, Jarosław Szunejko,

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. – odebrał Mirosław Grzybek,

Gratulujemy laureatom konkursu i wszystkim nominowanym do nagród.

Rada zapoznała się z Komunikatem Komisji Europejskiej (KE)

W dokumencie skierowanym do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KE przedstawia plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski omówił główne założenia planu. W obszernym Komunikacie Komisji czytamy m.in.: - W silnej Europie Socjalnej chodzi o ludzi i ich dobrostan. Europa ma najbardziej równe społeczeństwa na świecie, najwyższe standardy w zakresie warunków pracy i szeroką ochronę socjalną. Trwała konkurencyjność1 jest centralnym elementem społecznej gospodarki rynkowej w Europie, dążącej do modelu zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, który zapewnia to, co najlepsze dla ludzi i planety. Na tym wyjątkowym modelu opiera się odporność społeczna i gospodarcza Europy2. Europejczycy cenią ten wyjątkowy model społeczny i gospodarczy i oczekują, że będzie on przynosić możliwości wszystkim, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ambicją Unii jest dotrzymanie obietnicy wspólnego dobrobytu. Jest to również obietnica Europejskiego filaru praw socjalnych proklamowanego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję w 2017 r.

(treść Komunikatu TUTAJ)

Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie Komunikatu KE

Rada z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych i apeluje do liderów państw członkowskich UE, w tym do rządu polskiego, instytucji europejskich, wszystkich partnerów społecznych i innych kluczowych interesariuszy na poziomie europejskim do jego przyjęcia na Szczycie Społecznym planowanym w dn. 7-8 maja 2021 w Porto. Rada podkreśla, że OPZZ od początku silnie zaangażowało się w proces promocji filaru i działań na rzecz jego proklamacji na forum europejskim. Stoi na stanowisku, że Europejski filar praw socjalnych jest ważnym punktem odniesienia dla instytucji europejskich, rządów państw członkowskich UE i partnerów społecznych na rzecz zapewnienia społecznego wymiaru Europy.

(całe stanowisko TUTAJ)

Rada przyjęła informację na temat prac UE nad dyrektywą w sprawie adekwatnych płac minimalnych

Przedstawił ją wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski. Podkreślił, że stanowisko dotyczące tej inicjatywy przedstawiły dotychczas rządy państw Unii Europejskiej. Opinię wyraziły również krajowe i międzynarodowe związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Negatywne opinie o projekcie Komisji Europejskiej przedstawiło kilka państw członkowskich UE, w tym polski rząd, oraz organizacje pracodawców. Senat RP poparł projekt, biorąc również pod uwagę pozytywne stanowisko OPZZ. Głównym zarzutem przeciwników uchwalenia dyrektywy jest brak podstaw prawnych w przepisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla uchwalenia przez UE dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych. W związku z tym Rada Unii Europejskiej poprosiła swoje służby prawne o opinię w tej sprawie.

(pełna informacja TUTAJ)

Rada przyjęła informację o emeryturach pomostowych

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przestawił działania OPZZ w tym zakresie w latach 2018 – 2021. Poinformował, że z inicjatywy Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych powołano podzespół do spraw emerytur pomostowych. Zadaniem podzespołu jest przygotowanie projektu nowych rozwiązań w tym przedmiocie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 marca br. Przedstawicielem OPZZ w podzespole jest Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący ZZ „Przeróbka”. (całość informacji TUTAJ) Sebastian Koćwin omówił ponadto stan negocjacji Umowy Społecznej w zakresie nadzoru partnerów społecznych nad Funduszem Pracy (FP) i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Strona społeczna postuluje przede wszystkim powołanie rad społecznych funduszy, składających się z przedstawicieli organizacji reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Andrzej Radzikowski poinformował o złożeniu w sejmie projektu ustawy o przedłużeniu kadencji związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy.

Bogdan Grzybowski, członek Rady Nadzorczej ZUS, poinformował o zamiarze umorzenia przez rząd pożyczki z Funduszu Rezerwy Demograficznej na wypłaty 13 i 14. emerytury. Pożyczka została udzielona za zgodą dysponenta – ZUS. Jej umorzenie oznaczałoby wykorzystanie tych środków niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew intencji dysponenta. Głównym celem utworzenia Funduszu było zwiększenie bezpieczeństwa wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego.

Wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz poinformowała o inicjatywach promujących działania OPZZ i przygotowaniach do obchodów Święta Pracy.

Członkowie kierownictwa Centrali złożyli życzenia świąteczne

Zamykając posiedzenie Rady przewodniczący Andrzej Radzikowski wyraził przekonanie, że wspólnie pokonamy trudny czas, a następna Wielkanoc będzie znowu normalna. W imieniu kierownictwa i pracowników OPZZ, życzył zdrowych, spokojnych Świąt i mocnej wiary w lepsze jutro.

R.G.