Rada OPZZ, na zdalnym posiedzeniu 19 stycznia br., zajęła się wpływem inflacji na poziom życia rodzin pracowniczych i skutkami wdrożenia rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu dla emerytów.

Biuro Prasowe OPZZ

Znamy termin X Kongresu. Rada podjęła uchwałę w sprawie zwołania X Kongresu OPZZ w Warszawie, 15 i 16 grudnia br. Omówiła harmonogram kampanii wyborczej oraz plan pracy Centrali na rok 2022. Przyjęła również stanowisko w sprawie hejtu wobec nauczycieli.

Zatrzymać inflację i drożyznę

Omówiono działania rządu w tym zakresie. Przypomnijmy: w grudniu ub.r. inflacja osiągnęła już poziom 8,6 proc.! Tak wysokiego tempa wzrostu cen nie odnotowano od listopada 2000 r. Wbrew przestrogom OPZZ, rząd przez wiele miesięcy bagatelizował narastający problem. Rachunek za brak przeciwdziałania niekorzystnym trendom płacą obecnie pracownicy. Z badań wynika, że pod koniec 2021 r. ponad 56 proc. gospodarstw domowych odczuło spadek siły nabywczej swoich dochodów. W listopadzie minionego roku ceny transportu wzrosły o 24,1 proc., benzyny o 34,1 proc., utrzymania mieszkania o 9,5 proc., wywozu śmieci o 16,7 proc., a żywności średnio o 6,3 proc. W pandemii liczba Polaków żyjących poniżej minimum egzystencji sięgnęła niemal 2 mln osób. Zasięg skrajnego ubóstwa przekroczył 5 proc. Podwyżki cen towarów i usług konsumpcyjnych uderzyły bardzo mocno w pracowników państwowej sfery budżetowej, którym rząd zamroził wynagrodzenia, oraz w gospodarstwa emerytów i rencistów, zwłaszcza te jednoosobowe. Ich dochody nie zaspokajają warunków bytowych na poziomie gwarantującym godne życie. W styczniu br. inflacja będzie wyższa niż nominalny wzrost płacy minimalnej w 2022 r. (7,5 proc.), co oznacza, że jej realna wartość spadnie po raz pierwszy od wielu lat. Przyjęta przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2022 oparta została na założeniu, że średnioroczna inflacja w roku bieżącym wyniesie 3,3 proc. Gdyby, zgodnie z sugestią OPZZ, rząd założył inflację wyższą niż 5 proc., płaca minimalna, zgodnie z ustawą, wzrosłaby w 2022 r. dwukrotnie: od 1 stycznia i 1 lipca br. Improwizowana i bardzo spóźniona tarcza antyinflacyjna rządu w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje pracownikom wzrost kosztów życia. W tej sprawie stanowisko przyjęło Prezydium OPZZ. Czytamy w nim m.in., że konieczne jest skorygowanie w ustawie budżetowej poziomu inflacji prognozowanej w 2022 r.

Emerytury z ulgą dla klasy średniej?

Rada przeanalizowała skutki wdrożenia rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu dla emerytów. Mówił o nich wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. W tej części posiedzenia wzięła udział Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Zebrani zapoznali się z opinią o zgodności z Konstytucją RP rozwiązania prawnego powodującego obniżenie świadczenia świadczeniobiorcom, których emerytury wynoszą powyżej 4,1 – 4,2 tys. zł netto. Autorem ekspertyzy jest dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert wskazuje, że 'przedmiotowa ingerencja, zmieniająca na niekorzyść wyliczone świadczenie, jest niezgodna z preambułą oraz art. 2, art. 32, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 31 ust. 33 Konstytucji RP'.

W uzasadnieniu prof. Piotrowski stwierdza m.in., że problem dotyczy niezastosowania wobec emerytów z długim stażem ulgi przysługującej pracownikom zatrudnionym na etacie – tzw. ulgi dla klasy średniej. W konsekwencji emeryci, którzy najdłużej pracowali – np. ponad 40 lat – i otrzymują świadczenie powyżej 4,1 – 4,2 tys. zł netto, będą dotknięci obniżeniem świadczenia. W opinii prof. Piotrowskiego obniżenie przyznanych już świadczeń w istniejących okolicznościach jest niezgodne z zasadą ochrony praw nabytych, która musi być przestrzegana w demokratycznym państwie prawnym. W myśl tej zasady prawo słusznie nabyte nie może być odebrane albo w niekorzystny sposób zmodyfikowane. OPZZ rozważa możliwość wniesienia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, w zależności od rozwoju sytuacji.

W trakcie dyskusji członkowie Rady zadawali minister Maląg szczegółowe pytania dotyczące świadczeń emerytalnych. Głosy krytyczne wobec obniżenia świadczenia emerytom otrzymującym powyżej 4,1 tys. zł netto, równoważyły wypowiedzi o korzystniejszej sytuacji emerytów z najniższymi świadczeniami. W odpowiedzi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przytaczała i wyjaśniała adekwatne zapisy w regulacjach prawnych Polskiego Ładu. Przewodniczący Radzikowski przypomniał, że w programie OPZZ przyjętym przez IX Kongres Konfederacji postulowano m.in. wprowadzenie silniejszej progresji podatkowej poprzez wprowadzenie nowych stawek i progów podatkowych, co może poprawić podstawę wymiaru emerytury większości świadczeniobiorców.

Waloryzacja emerytur dwa razy w roku?

Przewodniczący OPZZ zwrócił uwagę, że emeryci i renciści obawiają się, że marcowa waloryzacja świadczeń nie pokryje rosnących wydatków. Emerytury i renty mają wzrosnąć o ok. 5,9 proc. OPZZ apeluje o to, by w tym roku seniorom nie raz, a dwa razy podnieść świadczenia. - Biorąc pod uwagę prognozowaną, bardzo wysoką inflację, jedna waloryzacja świadczeń to może być za mało – wskazał przewodniczący Radzikowski. Zwrócił przy tym uwagę na opinię prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który stwierdził, że wzrost cen w pierwszej połowie roku może wynieść nawet 8 proc. – i to mimo wprowadzenia rządowych tarcz antyinflacyjnych. – To może spowodować zubożenie emerytów i rencistów – podkreślił A. Radzikowski. Stąd postulat, by oprócz marcowych podwyżek rząd jeszcze raz, np. we wrześniu, przeprowadził kolejną waloryzację wszystkich rent i emerytur. To lepsze rozwiązanie niż np. „czternastka” (według minister Maląg – było to świadczenie jednorazowe) ponieważ na stałe podnosi emerytury i renty. Minister Maląg stwierdziła, że rząd nie zakłada wprowadzenia drugiej waloryzacji. – Nie planujemy takiego rozwiązania, pamiętajmy jednak, że to właśnie my wprowadziliśmy trzynastą emeryturę, która jest gwarantowana ustawą i będzie wypłacana co roku. Przypomniała też o emeryturach bez podatku wprowadzonych przez Polski Ład.

Przewodniczący Radzikowski zwrócił uwagę, że na stronie internetowej OPZZ można znaleźć aktualne informacje dotyczące wdrażania Polskiego Ładu.

Stanowisko w sprawie hejtu wobec nauczycieli

Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie hejtu wobec nauczycieli. Wyraziła solidarność z koleżankami i kolegami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i z jego prezesem Sławomirem Broniarzem. Atak na ZNP uznała również za atak na OPZZ i wszystkie jego organizacje członkowskie. Rada oczekuje jednoznacznego stanowiska rządu w sprawie bezprecedensowej nagonki na polskich nauczycieli, którzy korzystali ze swoich praw w walce o poprawę statusu materialnego. Przypominamy, że strajk nauczycieli w 2019 r. był elementem legalnie toczących się sporów zbiorowych. Stanowisko zostało wysłane do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Rada wyraziła solidarność z koleżankami i kolegami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i z jego prezesem Sławomirem Broniarzem. Atak na ZNP uznano za atak na OPZZ i wszystkie jego organizacje członkowskie. OPZZ oczekuje zdecydowanych i szybkich działań rządzących w tej sprawie.

Harmonogram kampanii wyborczej oraz plan pracy na rok 2022

Ramowy harmonogram kampanii wyborczej OPZZ obejmuje terminy przeprowadzenia wyborów w różnych jednostkach Konfederacji. Wybory w radach powiatowych powinny trwać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. Wybory w radach wojewódzkich ramowo to okres od 15 sierpnia do 31 października 2022 r. Wybory delegatów na kongres przez OOC to czas od 1 września do 15 października 2022 r. Z kolei wybory delegatów na kongres przez branżowe zebrania planowane są od 1 do 15 października 2022 r. Kongres poprzedzą branżowe zebrania delegatów na X Kongres OPZZ, które powinny być zorganizowane od 2 do 15 listopada 2022 r. X Kongres OPZZ odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2022 r.

Rada została poinformowana o planach pracy na 2022. Plany obejmują liczne konferencje związane z działalnością związków zawodowych, szkolenia dla związkowców, kampanie społeczne i debaty. Wiceprzewodnicząca OPZZ zaapelowała o przekazywanie do Centrali przez struktury branżowe i terytorialne materiałów, które pozwoliłyby mediom związkowym stać się jeszcze większym i bardziej rzetelnym kanałem informacyjnym.