Stanowisko Rady OPZZ

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmian prawnych wzmacniających sytuację kobiet

w środowisku pracy i życiu społecznym


Rada OPZZ od lat domaga się zmian przepisów prawnych eliminujących bariery w życiu zawodowym i społecznym kobiet oraz utrwalających nierówności i stereotypy. Państwo polskie ma wiele do zrobienia w sferze zwiększania i pogłębiania świadomości społecznej, o czym przypominamy rządzącym i stanowiącym prawo.


Rada OPZZ nieustannie walczy o prawa polskich kobiet i postuluje o:

  • wprowadzenie monitoringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, co pozwoli przeciwdziałać luce płacowej pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn oraz wyrównać różnice w awansie zawodowym;
  • tworzenie przez państwo nowych, tanich żłobków i przedszkoli (oraz wsparcie powstawania prywatnych), ułatwiających kobietom godzenie życia zawodowego
    z rodzinnym oraz sprzyjających zarówno ich decyzjom o macierzyństwie, jak i rozwoju zawodowym;
  • likwidację tzw. umów śmieciowych i fałszywego samozatrudnienia – form zatrudnienia eliminujących pracownice z należnych im praw kodeksowych (urlopy, ochrona stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczeń społecznych);
  • przeciwdziałanie zjawiskom segregacji płci w edukacji i feminizacji branżowej, w tym zachęcanie kobiet do podejmowania kształcenia w zawodach technicznych;
  • stworzenie i upowszechnienie procedur zgłaszania molestowania, dyskryminacji czy mobbingu w miejscu pracy, szczególnie tych, gdzie procedury te nie istnieją;
  • systematyczne zwiększanie i pogłębianie świadomości w powyższych zakresach, także poprzez gromadzenie ogólnounijnych danych na temat występowania tych zjawisk oraz przełamywanie stereotypów płci w społeczeństwie.

Tylko dzięki przepisom zwalczającym stereotypy i nierówności - Polska stanie się sprawiedliwym i przyjaznym miejscem do życia dla wszystkich - obywatelek i obywateli.


Rada OPZZ


Oryginał dokumentu do pobrania TUTAJ