25 czerwca 2020 r. odbyło się wideoposiedzenie Rady Rynku Pracy, w którym ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wziął udział Sebastian Koćwin. Podczas posiedzenia tematami wiodącymi były:

  • Bieżąca sytuacja na rynku pracy związana z COVID-19.
  • Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rok 2019.
  • Sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za 2019r.

Poruszono także następujące, zgłoszone przez OPZZ do planu pracy Rady Rynku Pracy na 2020 r., tematy:

  • Ograniczenie możliwości zatrudniania pracowników na umowy cywilno-prawne w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki zatrudnienia na umowę o pracę.
  • Ograniczenie patologicznego samozatrudnienia.
  • Objęcie zatrudnienia niepracowniczego przepisami ochronnymi z prawa pracy, w szczególności osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

W toku dyskusji Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zwrócił uwagę na fakt, że tarcze antykryzysowe miały zabezpieczać przede wszystkim miejsca pracy, natomiast coraz częściej docierają do naszej organizacji informacje o zamiarach przeprowadzenia zwolnień grupowych w firmach, które skorzystały z pomocy państwa. Biorąc pod uwagę ten fakt OPZZ oczekuje od rządu konkretnych działań mających na celu ochronę miejsc pracy. Pani Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak przekazała informację, że od marca 2020 r. pracodawcy zgłosili do Powiatowych Urzędów Pracy zamiar zwolnienia 31 tys. pracowników, natomiast 7 tys. pracowników zostało już zwolnionych w tym trybie. Poinformowała ponadto, że liczba osób bezrobotnych wyniosła w maju 1 011 700, co oznacza wzrost o 45 900 w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Wiceprzewodniczący OPZZ zwrócił ponadto uwagę na fakt, że z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że zwiększa się ilość umów „śmieciowych”, a okres epidemii pokazał, że osobami najbardziej zagrożonymi utratą pracy w pierwszej fazie kryzysu były osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. W związku z tym istnieje pilna potrzeba wprowadzenia przepisów ograniczających skalę niestabilnych form zatrudnienia orazwprowadzenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych w szerszym zakresie niż dotychczas. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak odniosła się do powyższej wypowiedzi zaznaczając, że umowy zlecenia zostały już oskładkowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, lecz zauważa potrzebę dalszych działań na tym polu i wprowadzenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów cywilnoprawnych w szerszym zakresie niż dotychczas.