Silne związki zawodowe są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, dlatego państwo powinno je wspierać. Skutecznym instrumentem wsparcia może być ulga podatkowa dla członków związków zawodowych, o której OPZZ mówi od wielu lat. Już niedługo, dzięki aktywności i determinacji OPZZ, powinny zostać wprowadzone nowe rozwiązania podatkowe, które zrealizują wniosek naszej centrali.


Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych:

Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu projekt ustawy wprowadzającej przepisy zawarte w Polskim Ładzie. Wśród licznych zmian, wprowadzonych w trakcie konsultacji społecznych, znalazł się ważny i podnoszony od wielu lat przez OPZZ postulat, aby wpisać do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie podatkowe pozwalające odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki związane z opłacaniem składki członkowskiej z tytułu przynależności do związku zawodowego. Rozwiązanie to służyć będzie pracownikom i związkom zawodowym oraz przyczyni się do rozwoju dialogu społecznego w Polsce.

Zgodnie z zaprojektowanymi przepisami ustanowione zostanie odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty. Dzięki proponowanej zmianie podatnicy będący członkami związku zawodowego zyskają prawo odliczenia składek na rzecz organizacji związkowej. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć kwoty 300 zł.