W dniu wczorajszym (9 lipca br.) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przedłożony przez Ministra Zdrowia .

Celem projektu jest podniesienie z 3900 do 4200 zł brutto, tzw. ,,kwoty bazowej”, na podstawie której są wyliczane podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych. Przypomnijmy, że wynagrodzenie minimalne wyliczane jest jako iloczyn kwoty bazowej i współczynnik pracy określony odrębnie dla poszczególnych grup zawodowych. Iloczyn kwoty bazowej i współczynnika pracy decyduje o wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych: przykładowo współczynnik ten dla lekarza z tytułem specjalisty wynosi 1,27, a dla lekarza stażysty - 0,73. Z kolei dla fizjoterapeutów i pielęgniarek wskaźnik ten wynosi od 0,64 do 1,05 zależnie od wykształcenia i specjalizacji.

Nowelizacja tzw. ,,ustawy podwyżkowej” to postulat zgłaszany przez OPZZ od początku prac nad niniejszą regulacją od 2017 roku. Uchwalona wówczas w dniu 8 czerwca 2017r. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ,,zamroziła” minimalne wynagrodzenia do 2021 roku. Na wniosek OPZZ prace i dyskusje w Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia przyspieszyły z początkiem tego roku, m.in. w dniu 20 maja br. zwołano pilne posiedzenie zespołu, z udziałem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na ten temat. Minister podkreślił wówczas, że odmrożenie kwoty bazowej o 300 zł będzie skutkowało w wymiarze rocznym dla budżetu NFZ w 2019r. o ok. 100 mln zł oraz o kolejne 100 mln zł w 2020r. Wskazał także przykładowe symulacje wzrostu płac - w zależności od grupy zaszeregowania pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają od 130 do 320 zł brutto. Po wzroście od 1 lipca 2019r. kwoty bazowej – wysokość średniego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika z wyższym wykształceniem wynosiłaby około 4 410 zł brutto (plus pochodne), a dla pracownika ze średnim wykształceniem - około 2680 zł brutto (plus pochodne). Podczas prac nad planem finansowym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdził gwarancje finansowe wzrostu wynagrodzeń - jest więc szansa, że ustawa nie będzie aktem prawnym ,,na papierze". Wzrost ustawowych płac minimalnych oznaczać będzie wówczas, że pracownicy, którzy zarabiają poniżej tych kwot, będą musieli otrzymać wyrównanie wynagrodzenia do wskazanego w ustawie poziomu.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w dzienniku ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019r.

oprac. RG