Zdrowie powinno być obszarem największej troski społecznej.

Niestety, po wielu eksperymentach reformatorskich ostatnich lat
to sektor szczególnie zaniedbany, zarówno finansowo, kadrowo, jak i organizacyjnie.

Dziś OCHRONA ZDROWIA potrzebuje reanimacji i RECEPTY na uzdrowienie.

Porozumienie ponad podziałami politycznymi jest potrzebne jak nigdy przedtem !

Wyzwaniami dla Ministra Zdrowia powinny być:

 • Wzmocnienie rangi ochrony zdrowia jako priorytetu politycznego Państwa
  i ustanowienie długookresowej strategii polityki zdrowotnej realizowanej ponad podziałami politycznymi
 • Zwiększenie odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli
 • Systematyczne zwiększanie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych do poziomu co najmniej 7% PKB do 2022 roku. Określenie planu wzrostu nakładów i priorytetów ich wydatkowania. Zwiększenie udziału budżetu państwa w nakładach na zdrowie, a nie tylko bazowanie na składce zdrowotnej płaconej przez pracowników, emerytów i rencistów
 • Zniesienie nierówności terytorialnych i finansowych w dostępie do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli
 • Określenie przejrzystych relacji pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem ochrony zdrowia
 • Równe traktowanie podmiotów leczniczych w realizacji świadczeń zdrowotnych
 • Opracowanie i przyjęcie przez rząd, w dialogu z partnerami społecznymi, „Strategii na rzecz polityki kadrowej w ochronie zdrowia”, jako odpowiedzi na dramatyczne braki kadrowe w wielu zawodach i specjalnościach
 • Systemowe uregulowanie wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w ochronie zdrowia
 • Wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem i poprawa jej jakości
 • Systemowe rozwiązania w obszarze opieki nad osobami starszymi
 • Przyjazna dla kieszeni pacjenta polityka lekowa i systematyczne zmniejszanie współpłacenia za leki i wyroby medyczne
 • Reforma medycyny pracy m.in. w kierunku rozszerzenia zakresu profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami z uwzględnieniem diagnostyki chorób cywilizacyjnych
  oraz zasad współfinansowania tych badań ze środków publicznych
 • Podjęcie walki z chorobami cywilizacyjnymi i wzmocnienie mechanizmów systemowych promujących profilaktykę zdrowotną

Realizacja rekomendacji OPZZ przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach: organizacji, finansowania, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienia praw pacjentów i godziwych warunków pracy dla pracowników. Realizacja tych wyzwań będzie możliwa poprzez przywrócenie rzeczywistego, ponadsektorowego dialogu połączonego z równym traktowaniem wszystkich partnerów społecznych.


Prezydium OPZZ

Warszawa, 9 października 2019 r.