Rada OPZZ na posiedzeniu 13 kwietnia br. zajęła się problemem dostępności pacjentów do ochrony zdrowia. Temat ,,Między falami pandemii – ocena dostępności do opieki zdrowotnej” omówiono wspólnie z gośćmi: Piotrem Bromberem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jakubem Bydłoniem, dyrektorem Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Maciejem Karaszewskim, zastępcą dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Renata Górna, dyrektor Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ 


OPZZ wielokrotnie w swoich postulatach programowych wskazywało na konieczność poprawy dostępności do ochrony zdrowia. Zwłaszcza w czasie pandemii przekazywaliśmy na bieżąco stronie rządowej szereg propozycji na rzecz wsparcia systemu opieki zdrowotnej w zakresie finansowym i organizacyjnym, uwzględniających zwiększenie dostępności do ochrony zdrowia. Zawsze podkreślaliśmy, że publiczny system ochrony zdrowia powinien gwarantować dostępność świadczeń zdrowotnych w liczbie i czasie adekwatnym do potrzeb zdrowotnych obywateli oraz na zasadach równego dostępu, zależnego jedynie od stanu zdrowia pacjenta, a nie ograniczanego względami geograficznymi, statusem materialnym czy barierami architektonicznymi. Ostatnie dwa lata pandemii COVID-19 (wciąż trwającej) pokazały iluzoryczność dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza dla pacjentów chorujących na inne schorzenia niż Covid-owe.

Bariery, które trzeba pokonać

Problemy zdrowotne Polaków, w kolejnych falach pandemii są w zdecydowanej części efektem znaczących barier w dostępności zarówno w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak i leczenia szpitalnego. Dlatego odbudowywanie systemu ochrony zdrowia i poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych po pandemii to systemowe wyzwanie na najbliższe lata. 

W dyskusji z udziałem członków Rady OPZZ zarówno wiceminister zdrowia, jak i przedstawiciele NFZ przedstawili szereg działań podejmowanych przez obie instytucje na rzecz wzmacniania dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych. Są nimi m.in. działania podejmowane w wielu obszarach: od kształcenia kadr medycznych, po poprawę infrastruktury placówek zdrowotnych po zasoby kadrowe i wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Podkreślano, że w każdym z zakresów świadczeń następuje stopniowe znoszenie limitów. 

Na przykład od marca 2020 r. limity są znoszone w specjalnościach: neurologia, ortopedia, endokrynologia i kardiologia, a od stycznia 2021 r. nastąpiło bezlimitowe finansowanie wszystkich świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanej dzieciom do 18 r. ż.

Rada rekomenduje

Wiele działań eliminujących deficyty kadrowe w ochronie zdrowia dotyczą także obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Funkcjonuje m.in. uproszczona procedura administracyjna dotycząca zatrudniania w polskich placówkach medycznych personelu medycznego z krajów spoza UE. Dużym powodzeniem cieszą się bezpłatne kursy języka polskiego prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Wiceminister podkreślił także wagę dialogu społecznego w obszarze ochrony zdrowia i rolę OPZZ w tym dialogu.

Na zakończenie Rada przyjęła dokument: ,,Rekomendacje Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 13 kwietnia 2022 roku na rzecz poprawy dostępności pacjentów do ochrony zdrowia”, który będzie skierowany do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Rekomendacje to szereg propozycji zarówno rozwiązań organizacyjnych, jak i finansowych w ochronie zdrowia, a ich wprowadzenie w ocenie Rady OPZZ pomoże nadrobić zdrowotne i społeczne nierówności w zdrowiu oraz ,,spłacić dług zdrowotny” pandemii poprawiający dostępność pacjentów do ochrony zdrowia.


Rekomendacje Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 13 kwietnia 2022 r. na rzecz poprawy dostępności pacjentów do ochrony zdrowia