W dniach 25-26 września 2020 r. odbyło się seminarium Równość na rynku pracy. W seminarium uczestniczyły koleżanki i koledzy z organizacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Seminarium koordynowała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Było to kolejne w tym półroczu spotkanie poświęcone problematyce kobiet. W obecności koleżanek i kolegów poruszane były problemy z jakimi najczęściej spotykają się kobiety na rynku pracy.

Podczas spotkania eksperci z OPZZ omówili szereg tematów, które związane są z równouprawnieniem na rynku pracy. Cieszyły się one olbrzymim zainteresowaniem uczestników.

Omówione zostały wybrane nowelizacje Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i mobbingu. Przedstawiono także praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów podczas stanu epidemii oraz zagrożeń z nim związanych. Omówiono działania podejmowane w Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025. Przedstawiono wizję, cele i propozycje konkretnych działań, które prowadzić mogą do postępu w zakresie równouprawnienia płci w Europie oraz przybliżą do celów zrównoważonego rozwoju.

Dyskusję wśród członków seminarium wywołała prezentacja dotycząca wysokości otrzymywanych wynagrodzeń, różnicy płacowej między kobietami a mężczyznami, dostępu kobiet do stanowisk kierowniczych, czyli tzw.zjawisko szklanego sufitu.

O dyskryminacji kobiet na rynku pracy świadczyły zaprezentowane twarde dane GUS,przedstawione przez ekspertów, mianowicie różnica w wysokości otrzymywanych wynagrodzeń, która nadal wynosi około 18,5%. Należy zwrócić uwagę również na to, że kobiety otrzymają niższe emerytury z racji wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.

Pierwszy dzień seminarium zakończono ciekawą prezentacją pokazująca, że spada aktywność zawodowa Polek, kobiety znacznie częściej ograniczają wymiar czasowy płatnej pracy. Okazuje się, że coraz więcej bezrobotnych jest w grupie kobiet. Pokazano wybrane czynniki, które wpływają na różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, wskazano przejawy dyskryminacji kobiet w Polsce. Omówione zostały jej przejawy podczas pozostawania na rynku pracy, a także po opuszczeniu rynku pracy. W tym ostatnim przypadku wyznacznikiem są różnice w emeryturach kobiet i mężczyzn.

Pokazano w niej, że problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce nadal istnieje oraz co można zrobić by zredukować GPG.

Grupa seminaryjna po całym dniu ciekawych prezentacji udała się na wycieczkę z przewodnikiem po Warszawie. Koleżanki i koledzy poznali okolice przedwojennej Woli i ciekawe historie związane z tą częścią Warszawy.

Drugi dzień seminarium to spotkanie z Przewodniczącym Andrzejem Radzikowskim, który szeroko omówił działania OPZZ w pracach Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów. Przewodniczący przedstawił prowadzoną przez Centralę Kampanię 21 postulatów oraz zaapelował o podpisywanie się pod poparciem tych postulatów.

Kolejny dzień poświęcony był dalszemu omawianiu sytuacji kobiet na rynku pracy. Przedstawiono informację dotyczącą aktywności zawodowej kobiet oraz omówiono wyniki ankiety porównawczej dotyczącej dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy oraz przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Ankieta ta była przeprowadzana wśród naszych organizacji członkowskich w 2020 r.

Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że sytuacja kobiet w zakładach pracynadal nie uległa zdecydowanej poprawie. Kobiety wciąż mają słabszą pozycję, z powodu dyskryminacji odchodzi z pracy więcej kobiet niż w latach poprzednich. Nadal sporo kobiet nie wykorzystuje urlopu wychowawczego.

Uczestnicy omawiali problemy, jak również podawali konkretne rozwiązania, które można by było zastosować. Zwracano uwagę na to, że kobiet na rynku pracy jest coraz mniej. Jako przyczyny wskazywano rolę kobiety w życiu codziennym. Kobiety odpowiedzialne za wychowanie dzieci, opiekę nad nimi, czy też dom mają znacznie mniejsze szanse pracować na pełen etat niż mężczyźni. Zwracano uwagę na to, że to na kobietach spoczywa najczęściej opieka nad osobami starszymi z rodziny. Kolejnym sygnalizowanym problemem związanym z ograniczeniem zawodowym kobiet była niewystarczająca dostępność do żłobków oraz przedszkoli oraz koszty związane z posyłaniem dzieci do tych instytucji. Z dyskusji wynikało, że problem mobbingu nadal jest zjawiskiem obecnym i zbyt często występującym.

Podczas seminarium proponowano kilka rozwiązań, które należy wdrażaćjak najszybciej. Przede wszystkim trzeba skupić na zmianie stereotypów, organizować kampanie uświadamiające. Pochylić się można również nad ewentualnymi propozycjami zmian legislacyjnych.

Szczegółowe wnioski z dwudniowego seminarium oraz z przeprowadzonej ankiety będą zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu komisji Kobiet OPZZ, która dokona oceny sytuacji kobiet zapozna się z wnioskami i podejmie dalsze działania.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ekspertom za udział w seminarium. Dziękujemy również za dyskusję, która pozwala nam badać problem, wyciągać wnioski i szukać kolejnych rozwiązań.