Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ spotkali się 16 listopada br. z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), której przewodniczy Alfreado Cuevas, dyrektor w Departamencie Europejskim MFW w Waszyngtonie. Spotkanie miało formę wideokonferencji. W trakcie rozmów OPZZ oceniło skuteczność tarcz antykryzysowych, założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa na rok 2021, sytuację na rynku pracy oraz zagrożenia wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

Każdego roku misja MFW spotyka się z przedstawicielami central związkowych i organizacji pracodawców. Jej celem jest zapoznanie się z aktualną sytuacją makroekonomiczną Polski i kondycją polskiej gospodarki. Przedstawicieli MFW interesowały przede wszystkim kwestie skuteczności tarczy antykryzysowej oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej.

W trakcie dyskusji OPZZ przedstawiło ocenę działań rządu w zakresie wdrożonych rozwiązań pomocowych (tzw. tarcz antykryzysowych) dla pracowników i przedsiębiorstw. Dokonano także oceny projektu ustawy budżetowej na rok 2021 w kontekście proponowanej przez rząd nowej tarczy branżowej. Przedstawiciele OPZZ argumentowali, że kolejne tarcze antykryzysowe nie ochronią w sposób wystarczający pracowników i miejsc pracy. Pomimo wprowadzania coraz to nowych instrumentów pomocowych gospodarstwa domowe wciąż narażone są na utratę dochodów, dlatego potrzebna jest nowa, skuteczna wizja pomocy oparta na działaniach kreujących popyt konsumpcyjny i wysokiej jakości miejsca pracy. Przedmiotem dyskusji i pytań ze strony członków misji MFW były ponadto sprawy dotyczące sytuacji makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji finansów publicznych. Mówiono także o sytuacji na rynku pracy i pracownikach ukraińskich pracujących w Polsce. W rozmowach nie pominięto kwestii sprawiedliwej transformacji oraz szans i zagrożeń z nią związanych.

(nq)