Jak co roku odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) z misją Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Misja, której przewodniczy Alfreado Cuevas, dyrektor w Departamencie Europejskim MFW w Waszyngtonie, ma na celu zapoznanie się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski i z planami w zakresie polityki gospodarczej, budżetowej i monetarnej. Podobne spotkania MFW odbywa z rządem i pracodawcami.

Biuro Prasowe OPZZ


Przedstawicieli MFW na spotkaniu (w formule wideokonferencji), które odbyło się 23 listopada br., interesowały przede wszystkim kwestie dotyczące: Polskiego Ładu, systemu podatkowego w kontekście niedawno uchwalonych przepisów, dynamiki wynagrodzeń, inwestycji, oddziaływania czynników cyklicznych i strukturalnych na inflację oraz produktywności pracy i sytuacji na rynku pracy.

W trakcie dyskusji przedstawiliśmy ocenę sytuacji makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji budżetu państwa, tempa wzrostu wynagrodzeń i koniunktury na rynku pracy. Omówiliśmy nasze stanowiska prezentowane podczas tegorocznych negocjacji płacowych prowadzonych na forum Rady Dialogu Społecznego. Wskazaliśmy na zagrożenia dla pracowników wynikające z wysokiego tempa wzrostu cen, głównie energii elektrycznej i gazu oraz żywności. Odnieśliśmy się także do kondycji finansowej przedsiębiorstw, produktywności pracy i możliwości podnoszenia przez firmy wynagrodzeń. Skrytykowaliśmy działania rządu ograniczające wzrost płac w państwowej sferze budżetowej oraz niedostateczną reakcję na kryzys pandemiczny i wyzwania rynku pracy.

MFW po zakończeniu wszystkich spotkań opublikuje raport z przeglądu polskiej gospodarki.

OPZZ na spotkaniu reprezentował Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)