11 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Omówiono m. in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Zakłada on wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT. Zaprojektowane przepisy przyczynią się do uproszczenia i uporządkowania systemu stawek podatku VAT, który jest skomplikowany i rozbudowany, co nastręcza wiele problemów i generuje liczne spory z organami podatkowymi. Zmniejszenie liczby towarów i usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT przyczyni się do uproszczenia całego systemu. Zespół, w trakcie dyskusji, zaapelował do strony rządowej o niepodnoszenie stawki podatku VAT na napoje owocowe z 5% do 23%. Podwyżka stawki VAT oznaczać będzie m.in. zwiększenie ceny detalicznej napojów, zmniejszenie produkcji a w konsekwencji redukcję zatrudnienia w zakładach przetwórczych, mogącą sięgnąć nawet kilkunastu procent. Zespół podjął próbę wypracowania stanowiska w tej sprawie. Przygotowany projekt stanowiska został poddany pod głosowanie.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca przeglądu systemu podatkowego oraz pozapłacowych kosztów pracy w Polsce. Temat ten został wpisany do programu pracy Rady Dialogu Społecznego na 2019 r. Roman Piotrowski, przedstawiciel OPZZ, zabierając głos w dyskusji, zaproponował, z uwagi na szeroki zakres zagadnień podatkowych (PIT, CIT, VAT, akcyza i inne podatki), rozpoczęcie debaty od omówienia przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym spraw, które od kilku lat zgłasza OPZZ, w szczególności:

  • podniesienia wysokości kwoty wolnej od podatku,
  • odmrożenia skali podatkowej w podatku PIT i pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,
  • wprowadzenia nowych stawek w podatku PIT (zwiększenie progresji podatkowej).

Przedstawiciele wszystkich organizacji pracodawców i pracowników wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego poparli, co do zasady, postulat OPZZ w powyższym względzie.

Roman Piotrowski zwrócił ponadto uwagę, że nowe przepisy dotyczące obowiązku składania przez związki zawodowe deklaracji podatkowej CIT-8 i sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonych podpisem kwalifikowanym, są zbyt restrykcyjne i nieadekwatne do możliwości finansowych organizacji zakładowych. Wprowadzone rozwiązania prawne rodzą po stronie związków zawodowych znaczne koszty finansowe, niewspółmiernie wysokie do osiąganych dochodów i narażają je na ograniczenie zakresu prowadzonej działalności statutowej. W związku z tym zaapelował do rządu o przywrócenie przepisów, które obowiązywały w 2018 roku.

(nq)

foto: Rada Dialogu Społecznego