16 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej w formie wideokonferencji, pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Jerzego Wiśniewskiego oraz z udziałem przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina. Tematem przewodnim spotkania było omówienie sytuacji
i aktywności seniorów w okresie pandemii. Członkowie kierownictwa OPZZ omówili najważniejsze działania podejmowane przez OPZZ w ostatnich miesiącach, tak w zakresie działań antykryzysowych na forum Rady Dialogu Społecznego jak i w zakresie realizacji programu OPZZ. Poruszono również temat projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który w chwili obecnej jest opiniowany. Oceniono, że propozycja waloryzacji świadczenia na poziomie 50 zł jest zdecydowanie niewystarczająca. Przypomniano, że w toku negocjacji wskaźników budżetowych OPZZ wskazywało, że optymalnym rozwiązaniem będzie wprawdzie oprócz waloryzacji procentowej również kwotowa, ale na poziomie co najmniej 80 zł. Dyskutowano również o emeryturach stażowych i ostatniej aktywności OPZZ w tym zakresie m.in. o czytaniu przed Pałacem Prezydenckim „Łyska z pokładu Idy”. Dyrektor Wydziału Prawno - Interwencyjnego Paweł Śmigielski omówił porozumienie partnerów społecznych w zakresie aktywnego starzenia
i podejścia międzypokoleniowego. Członkowie komisji podzielili się swoimi doświadczeniami z okresu pandemii. Poruszono m.in. temat Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, trudności w dostępie do opieki zdrowotnej, aktywności seniorów w terenie, aktywności związków zawodowych na rzecz seniorów i ludzi starszych, sytuacji bytowej i świadczeń pieniężnych na rzecz osób starszych, doświadczeń związanych z testami na koronawirusa itp. Komisja Polityki Senioralnej przyjęła również stanowisko w sprawie aktywnego działania seniorów zrzeszonych w OPZZ na poziomie lokalnym. Tworzenie lokalnych odpowiedników Komisji Polityki Senioralnej na poziomie struktur wojewódzkich czy powiatowych ma stać się krokiem w kierunku poprawy sytuacji seniorów przy współpracy z lokalnym władzami
i organizacjami pozarządowymi.

oprac. WPS OPZZ