Oświadczenie

Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych


Wczorajsze rozmowy pomiędzy przedstawicielami rządu i kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z NSZZ „Solidarność” potwierdzają, wskazywane od dłuższego czasu przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, obniżanie w Polsce rangi i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Dialog społeczny, który dla OPZZ jest kluczowym miejscem dla ustalania spójnej i zrównoważonej polityki społeczno-gospodarczej, znów staje się iluzoryczny. Przypominamy, że długofalowa i spójna polityka społeczno-gospodarcza wymaga uwzględniania różnych punktów widzenia. Tylko w ten sposób zapewnia się pokój społeczny i trwały rozwój gospodarczy. Ustalenia i porozumienia zawierane przez rząd tylko z jedną, wybraną organizacją przekreślają sens prowadzania dialogu przez pozostałych partnerów społecznych, a z tej organizacji czynią współodpowiedzialną za ewentualne konflikty i niezadowolenie społeczne z tym związane. Takie działanie powoduje też wybiórcze i doraźne, a nie systemowe, rozwiązywanie problemów społecznych. To negatywnie wpływa na rozwój państwa, powoduje konfliktowanie grup społecznych, a w roku wyborów do parlamentu, stanowi paliwo polityczne dla wybranej opcji politycznej.


Przypominamy, że pomimo rzekomo prospołecznej i propracowniczej retoryki obecnego rządu, postulaty OPZZ przekazane w trakcie ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie w dn. 22 września 2018 roku wciąż pozostają niezrealizowane. Nie ma znaczącego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i w sferze finansów publicznych oraz płacy minimalnej. Mniejsza od zapowiadanej jest waloryzacja emerytur i rent. Rząd jest głuchy na postulat wprowadzenia dodatkowej możliwości skorzystania z prawa do emerytury stażowej. Próżno szukać w programach Prawa i Sprawiedliwości wydłużenia urlopu wypoczynkowego oraz systematycznego zmniejszania tygodniowego wymiaru czasu pracy. Jednocześnie nawarstwiają się problemy w oświacie i ochronie zdrowia. Wiele grup zawodowych prowadzi obecnie akcje protestacyjne w zakresie warunków pracy i wynagradzania.


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych solidaryzuje się ze wszystkimi pracownikami i związkami zawodowymi, które protestują z powodu braku wzrostu wynagrodzeń. Ostatnie zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że w budżecie są pieniądze, ale nie dla pracowników. Popieramy słuszne oczekiwania płacowe pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery finansów publicznych oraz ich prawo do godnego wynagrodzenia. Polska i pracownicy w Polsce potrzebują wyższych płac!


Warszawa, dn. 26 lutego 2019 r.