Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kategorycznie odrzuca propozycję strony rządowej, aby w 2022 r. zamrozić wynagrodzenia pracownikom sfery budżetowej, co przy wysokiej inflacji oznacza realny spadek wynagrodzeń.

OPZZ oczekuje, że Rada Ministrów zmieni swoją decyzję i podniesie wynagrodzenia o 12 proc., zgodnie ze stanowiskiem central związkowych z 19 maja 2021 r.

Obecny poziom płac zmniejsza atrakcyjność pracy w sferze budżetowej, co prowadzi do erozji kadr w sektorze publicznym i hamuje rozwój państwa. Ostatnia podwyżka płac nie zrekompensowała pracownikom budżetówki wieloletniego zamrożenia ich wynagrodzeń. Wbrew deklaracjom rządzących państwo wciąż nie podniosło w sposób znaczący wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach publicznych i nie prezentuje się jako pracodawca, oferujący atrakcyjne miejsca pracy. W wielu jednostkach budżetowych wysokość przeciętnej płacy jest niższa od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.


Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - a zwłaszcza w okresie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - Polska potrzebuje wysokiej jakości usług publicznych i zmotywowanych do pracy pracowników.

Rządzący powinni dodatkowo uwzględnić sytuację na rynku pracy, w której firmy prywatne coraz częściej zatrudniają pracowników z sektora publicznego, oferując im wyższe płace. Dlatego niezbędne jest zagwarantowanie pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń i ich coroczny wzrost. Jest to tym ważniejsze, że w ramach tzw. tarcz antykryzysowych nałożono na nich nowe obowiązki, ale nie zapewniono im wyższego wynagrodzenia.

OPZZ podkreśla, że istnieje ścisła zależność pomiędzy oczekiwaną poprawą jakości funkcjonowania państwa i wzrostem wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Przyjazne podatnikom urzędy i sądy, wysokiej jakości opieka zdrowotna i edukacja oraz bezpieczeństwo są niezbędne, aby Polska była państwem postępowym, innowacyjnym i konkurencyjnym. Nie da się osiągnąć tych celów bez zagwarantowania pracownikom sfery budżetowej godnych wynagrodzeń.

Jako ci, którzy pierwsi wychwytują wszelkie oznaki niezadowolenia społecznego, przestrzegamy: bez wyższych płac w sferze budżetowej będą narastały konflikty społeczne. Państwo pozostanie słabe i niezdolne do realizacji potrzeb pracowników i pracodawców.

Kierownictwo OPZZ:

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, Wiceprzewodniczący: Sebastian Koćwin, Piotr Ostrowski i Barbara Popielarz

Warszawa, 7.07.2021 r.