Po cyklu spotkań OPZZ z przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Branży Górnictwo i Energetyka wypracowane zostało Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie sytuacji w górnictwie i energetyce.Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie sytuacji w górnictwie i energetyce


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych odbyło cykl spotkań z przewodniczącymi Organizacji Związkowych z Branży Górnictwo    i Energetyka. Z przekazywanych informacji wynika, że narasta duże niezadowolenie społeczne związane z sytuacją epidemiologiczną                i ekonomiczną panującą w zakładach pracy tej branży.Skala problemów wymaga od nas podjęcia stanowczych działań.

Oczekujemy do polskiego rządu pilnego podjęcia działań na rzecz stabilizacji branży górnictwo i energetyka oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brak spójnej koncepcji oraz zaniechanie działań odczują negatywnie wszyscy obywatele.

Aktualna sytuacja – brak jasnej i spójnej wieloletniej strategii uwzględniającej interesy Polski jest niedopuszczalna. Nie do przyjęcia jest również zgoda rządu na kupno węgla z zagranicy w sytuacji, kiedy jego zwały zalegają na krajowych hałdach, a rząd nie realizuje wcześniejszych zamówień !

Cena węgla i energii elektrycznej w Polsce obłożona jest wieloma podatkami i opłatami co powoduje utratę konkurencyjności na światowych rynkach, ale to nie górnicy i pracownicy energetyki wprowadzają te opłaty tylko rząd. Pamiętajmy, jak upadnie polskie górnictwo i elektrownie to skończą się również wpływy do budżetu państwa i samorządów z nałożonych danin.

Nie do przyjęcia jest narracja, że za emisję CO2 odpowiedzialny jest tylko węgiel i ten sektor gospodarki!

Nie godzimy się na zamykanie i likwidację miejsc pracy w Polsce, a tworzenie nowych miejsc pracy emitujących CO2 na innych kontynentach!

W sytuacji wdrażania programów restrukturyzacyjnych oczekujemy przedstawienia programów osłonowych dla pracowników (emerytury stażowe, program dobrowolnych odejść, przekwalifikowania itd.).

Nie do przyjęcia jest wprowadzanie oszczędności na inwestycjach w sektorze energetycznym!

Nie do przyjęcia jest oszczędzanie na bezpieczeństwie energetycznym poprzez oszczędności na eksploatacji linii energetycznych!

Nie do przyjęcia jest obniżanie wynagrodzeń w energetyce i górnictwie i równoczesne podnoszenie opłat za energię elektryczną dla wszystkich Polaków!

Nie my związkowcy odpowiadamy za błędną politykę państwa w tym sektorze! Nie będzie naszej zgody, aby to pracownicy i wszyscy obywatele, jako odbiorcy energii ponosili koszty źle prowadzonej polityki państwa w tym obszarze! To rząd odpowiada za zły stan górnictwa i energetyki!!!

Oczekujemy przedstawienia pilnych rozwiązań, które będą przedmiotem dyskusji i ustaleń na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.Dłużej czekać już nie możemy!!!!! Jeżeli nie zostaną nam przedstawione konkretne propozycje działań będziemy szukać innych rozwiązań.

Wszystkie organizacje członkowskie zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z branży górniczej i energetycznej są gotowe do podjęcia wspólnych i stanowczych działań mających na celu obronę naszych miejsc pracy i praw pracowniczych!

Żądamy pilnego zniesienia zakazu zgromadzeń. Żądamy rozmów w ramach dobrze pojętego dialogu społecznego.