OPZZ przekazało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej stanowisko w sprawie polityki migracyjnej. W ocenie OPZZ przedstawiony przez polski rząd projekt „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” nie odpowiada na wyzwania stojące przed Polską. W dokumencie nie znalazły się oczekiwane przez związkowców narzędzia i propozycje zarówno konkretnych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników migrujących, jak też długofalowego podejścia do problematyki migracji i mobilności pracowników.

Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ


Zaprezentowana w projekcie diagnoza procesów migracyjnych i ich skutków wymaga bardziej kompleksowej analizy, a zaplanowane działania w niedostateczny sposób odpowiadają na potrzeby cudzoziemców oraz gospodarcze i społeczne potrzeby kraju. OPZZ uważa za konieczne podjęcie wieloaspektowych przedsięwzięć w zakresie polityki migracyjnej, zarówno na poziomie organizacyjnym i instytucjonalnym państwa, jak i legislacyjnym. Postulaty w tym zakresie przedstawiliśmy w „Stanowisku OPZZ w sprawie polityki migracyjnej” z 8 grudnia 2021 r.

Za najistotniejsze uważamy:

 • uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców oraz wzmocnienie kadrowe systemu legalizacji pobytu i pracy migrantów w Polsce;
 • skrócenie czasu oczekiwania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
 • wprowadzenie do Kodeksu karnego odrębnej definicji dotyczącej pracy przymusowej oraz uruchomienie działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie pracy przymusowej;
 • wprowadzenie konkretnych narzędzi realizacji polityki migracyjnej, np. wzorem innych krajów – utworzenie centrów kompleksowej obsługi pracowników zagranicznych;
 • uwzględnienie problematyki mobilności pracowników w ramach Unii Europejskiej;
 • współpracę państwa ze związkami zawodowymi na rzecz ochrony pracujących cudzoziemców;
 • promowanie układów zbiorowych pracy na poziomie sektorowym;
 • zapobieganie dumpingowi społecznemu;
 • prowadzenie polityki migracyjnej powiązanej z szeroko pojętą polityką integracyjną;
 • finansowanie polityki migracyjnej z budżetu państwa;
 • opracowanie metodologii mierzenia skali nielegalnej migracji.

OPZZ zadeklarowało współpracę na każdym etapie prac nad polityką migracyjną i zaapelowało o uwzględnienie przedstawiciela OPZZ w pracach nad dalszymi kierunkami zmian w ramach utworzonego przez Prezesa Rady Ministrów międzyresortowego Zespołu ds. Migracji. Zespół jest odpowiedzialny za utworzenie kompleksowej strategii polityki migracyjnej na kolejne lata.