Stanowisko OPZZ
ws. zmian zaproponowanych przez Senat RP do tzw. Tarczy Antykryzysowej


Senat RP zaproponował wiele zmian do ustaw związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W swoich propozycjach uwzględnił część postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, tym samym poprawił projekt rządowy. Szczególnie istotne jest, o co OPZZ zabiegało od początku wprowadzenia stanu epidemii - wprowadzenie obowiązku wykonywania testów przesiewowych mających na celu stwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 (szybkie testy przesiewowe) u pacjentów ale także u personelu podmiotów leczniczych. Przyznanie dodatkowych środków  finansowych w wysokości 20 mld zł na wsparcie systemu opieki zdrowotnej jest także spełnieniem postulatu OPZZ. Zaproponowane rozwiązania w dalszym ciągu nie uwzględniają jednak wielu niezbędnych zmian koniecznych dla ratowania polskiej gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Nie zgadzamy się na przeciwdziałanie kryzysowi głównie kosztem polskich pracowników.

Zaproponowana przez Senat propozycja gwarancji pokrycia 75 % dotychczasowego wynagrodzenia (do 75% przeciętnego wynagrodzenia) idzie w kierunku realizacji postulatu OPZZ, który generalnie zakłada, że pracownik powinien otrzymać 100% dotychczasowego wynagrodzenia.

Nie do przyjęcia dla OPZZ jest brak podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych, który dzisiaj wynosi ok. 800 złotych. Postulujemy zwiększenie jego wysokości do poziomu przewidzianego konwencją nr 168 MOP, czyli do poziomu co najmniej 50% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że zasiłek jest wypłacany ze środków odprowadzanych z wynagrodzeń pracowników. Dzisiaj to oni mają pierwszeństwo, by z nich skorzystać.

Kolejnym ważnym zagadnieniem, które wciąż nie zostało ujęte w tzw. Tarczy Antykryzysowej, a według OPZZ jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania rynku pracy, jest zmiana w zakresie badań profilaktycznych. Konieczne jest wprowadzenie klauzuli generalnej wydłużającej ważność badań pracowników wynikających z Kodeksu pracy i innych ustaw, rozporządzeń oraz innych aktów prawnych – uwzględniających specyfikę konkretnych zawodów. Badania te powinny być ważne w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu. W innym przypadku wielu pracowników straci uprawnienia do wykonywania swojej pracy.

Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Rządu RP o uwzględnienie powyższych zmian w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Liczymy na to, że zmiany wypracowane przez wszystkie strony dialogu społecznego pozwolą na wprowadzenie jak najlepszych rozwiązań. Tylko wspólne działania pozwolą nam uchronić polskich pracowników i gospodarkę przed zapaścią.


Kierownictwo OPZZ


Warszawa, 31.03.2020r.