Koleżanki i Koledzy!

Rozpoczęła się kampania przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Do najważniejszych partii i ugrupowań politycznych OPZZ przekazało przyjęte przez Radę OPZZ w czerwcu br. Priorytety Programowe OPZZ.

Jako ogólnopolska konfederacja związków zawodowych, reprezentująca setki tysięcy Polek i Polaków, pozostajemy niezależni od partii politycznych, co nie znaczy, że pozostajemy wobec nich obojętni. Apelujemy do członkiń i członków organizacji członkowskich OPZZ, by podejmując decyzje 13 października, brali jako punkt odniesienia postulaty OPZZ.

Nadchodząca kadencja Sejmu i Senatu będzie ważna dla rozwoju Polski. Decyzje polityczne podejmowane w nadchodzących latach będą decydowały o ładzie społeczno-gospodarczym Polski i odchodzeniu od modelu ekonomicznego opartego o niskie płace. Biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane przez pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje odniesienia się partii i ugrupowań politycznych do Priorytetów Programowych OPZZ w trakcie kampanii wyborczej oraz działań na rzecz ich skutecznej realizacji już po wyborach. W szczególności oczekujemy urzeczywistnienia w praktyce hasła OPZZ bieżącej kadencji „Polska potrzebuje wyższych płac” oraz m.in.:

  • wyraźnego i odczuwalnego podnoszenia jakości pracy i życia Polek i Polaków,
  • skutecznego „odśmieciowienia” rynku pracy,
  • wynagrodzeń i emerytur na europejskim poziomie,
  • troski o środowisko pracy oraz o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • znaczących inwestycji w usługi publiczne, w tym głównie w edukację i ochronę zdrowia,
  • zapewnienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Prezentowane postulaty muszą być realizowane w ramach konstytucyjnych reguł demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej.

OPZZ apeluje o aktywny udział w wyborach oraz zachęca organizacje członkowskie i struktury terytorialne OPZZ do włączania się w kampanię wyborczą, uczestnictwo w spotkaniach i debatach i prezentację postulatów OPZZ. Prezydium OPZZ zwraca się do organizacji członkowskich i struktur terytorialnych o wsparcie kandydatek i kandydatów posiadających rekomendacje organizacji członkowskich OPZZ.

Zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów o poparcie kandydatek i kandydatów z OPZZ. Ważne, abyśmy w przyszłym Parlamencie posiadali liczną reprezentację wywodzącą się z ruchu związkowego OPZZ.


Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych