Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacja Polska Debatuje wspólnie mówią: „Stop bezpłatnym stażom”.

Wczoraj, 7 października br., przed Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie, której celem było zwrócenie uwagi na sytuację osób młodych na rynku pracy. 

W konferencji udział wzięli:

 • Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ,
 • Weronika Bańska, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland,
 • Jan Błoński, Fundacja Polska Debatuje.

W Światowym Dniu Godnej Pracy, który obchodźmy każdego roku 7 października, organizatorzy konferencji przekazali minister rodziny, pracy i polityki społecznej petycję w sprawie wzmocnienia praw osób młodych na rynku pracy, w tym likwidacji darmowych staży i praktyk. Przekazujemy w załączeniu treść petycji wraz z informacją prasową w tej sprawie oraz zdjęcia z konferencji.

Warto podkreślić, że każdy może poprzeć postulat zapewnienia stażystom godziwego wynagrodzenia. 


PODPISZ PETYCJĘ:

https://naszademokracja.pl/petitions/stop-bezplatnym-stazom?source=facebook-share-button&time=1570450890&utm_source=facebook&share=89e1b5df-9141-4a4c-b182-f7be146d809ftu wpisz kod HTML...

„Stop bezpłatnym stażom”


 • OPZZ, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Fundacja Polska Debatuje wspólnie mówią: „Stop bezpłatnym stażom”. Celem konferencji organizowanej 7 października 2019 r. jest zwrócenie uwagi na sytuację osób młodych na rynku pracy.
 • Pojęcia staż i praktyka są często stosowane zamiennie. Wynika to z obowiązywania trzech ustaw regulujących zasady odbywania staży i praktyk oraz niekonsekwentnego używania tych pojęć przez ustawodawcę. Konferencja prasowa koncentruje się na postulacie zmiany ustawy o praktykach absolwenckich, która, mimo nazwy, w istocie reguluje odbywanie staży a nie praktyk przez osoby młode. Ustawa ta dotyczy bowiem osób, które ukończyły formalnie edukację i odbywają de facto staż przed rozpoczęciem pracy zawodowej. Dla porządku dodajmy, że na rynku pracy funkcjonują także staże organizowane przez starostę na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyki studenckie, które są formą zdobywania wiedzy i umiejętności w trakcie odbywania studiów reguluje z kolei ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym. Warto podkreślić, że ani staż ani praktyka nie są formą wolontariatu i nie powinny być z nim mylone.
 • Data konferencji jest nieprzypadkowa. Dzień 7-go października to Światowy Dzień Godnej Pracy, który od 2008 r. organizuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. To dzień, w którym wszystkie związki zawodowe na świecie zwracają uwagę na konieczność działań urzeczywistniających godną pracę w gospodarce. Organizatorzy konferencji wskazują na potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych i organizacyjnych wzmacniających pozycję osób młodych w trakcie odbywania staży i praktyk, w tym likwidacji ich nieodpłatnego charakteru.
 • Organizatorzy konferencji od lat podejmują działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników na rynku pracy, w tym osób młodych. Teraz wspólnie chcą poprawić jakość staży i praktyk. OPZZ, ELSA Poland i Fundacja Polska Debatuje przygotowały petycję do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w której domagają się zmian prawa oraz inicjatyw gwarantujących wzrost bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia młodzieży na rynku pracy. Każdy może podpisać się pod petycją. 
 • Od lat obserwujemy niekorzystne dla osób młodych postępowanie przedsiębiorców i administracji publicznej, sprowadzające się do wykorzystywania praktyk i staży jako modelu świadczenia nieodpłatnej pracy. Faktem jest, że niektóre podmioty płacą za staż czy praktykę wynagrodzenie, ale zjawisko to nie jest powszechne. Osoby młode, chcąc zdobyć doświadczenie, traktowane są jako tania albo wręcz darmowa siła robocza. Przez to start młodych na rynku pracy jest utrudniony. Dotyczy to w szczególności osób, które nie mają wsparcia finansowego pozwalającego utrzymać się w miejscu odbywania stażu lub praktyki. Warto pamiętać, że osoby młode, pracujące na stażu lub praktyce, muszą ponieść koszty związane z mieszkaniem, wyżywieniem, ubiorem oraz dojazdem do pracy. Kogo nie stać na finansowanie tych wydatków, ten ma gorszy start na rynku pracy, co utrwala nierówności społeczne już na początku kariery zawodowej.
 • OPZZ, ELSA Poland i Fundacja Polska Debatuje uważają, że niekorzystnym zjawiskom na rynku pracy dotykającym osoby młode musi przeciwdziałać rząd. Staże i praktyki powinny być wysokiej jakości. Oznacza to, że ze stażystami powinna być zawsze zawierana pisemna umowa regulująca warunki ich pracy, aby sposób odbywania staży zapewniał zdobycie realnych umiejętności zawodowych. Pracę młodzieży na stażu lub praktyce należy wynagradzać oraz objąć ubezpieczeniem społecznym.
 • Wysokiej jakości staże są niezbędne do pomyślnego wdrożenia przez Polskę Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, które stawia przed członkami Unii Europejskiej cel, aby wszyscy młodzi ludzie w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Polska stoi ponadto przed wyzwaniem wdrożenia Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie ram jakości staży. Jego celem jest zagwarantowanie lepszych warunków odbywania staży i zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy. Rada zaleciła państwom członkowskim wprowadzenie wymogu zawarcia pisemnej umowy między stażystą a podmiotem oferującym staż oraz określenie w niej celów dydaktycznych i warunków pracy, w tym czasu trwania stażu. Zachęca także podmioty oferujące staż do: przydzielenia stażystom opiekunów, którzy będą monitorowali i oceniali ich postępy; potwierdzania efektów stażu w formie certyfikatu; sprecyzowania, czy oferują ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od wypadków oraz zwolnienia chorobowe oraz czy stażysta otrzyma świadczenie pieniężne lub rekompensatę kosztów, a jeżeli tak – w jakiej wysokości.
 • Przyjęte 19 czerwca 2017 roku przez partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego „Zalecenia dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy” nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – stąd podejmowane przez organizatorów konferencji działania.
 • Zmiana w obszarze realizacji staży i praktyk jest kluczowa w związku z koniecznością zapewnienia na rynku pracy przestrzegania praw człowieka. Każda praca powinna być wykonywana za wynagrodzeniem a osoba świadcząca pracę powinna mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Konieczne jest także zwiększenie roli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) w postępowaniu zarówno podmiotów gospodarczych jak i administracji publicznej. Zwrot w zakresie jakości staży i praktyk powinien nastąpić tym bardziej, jeśli Polska zamierza odejść od konkurowania niskimi kosztami pracy i zacząć rywalizować innowacyjnością i produktami o wysokiej wartości dodanej. Należy podkreślić, że darmowe staże i praktyki to po prostu nieuczciwe praktyki rynkowe i osiąganie przewagi konkurencyjnej w biznesie kosztem ludzi młodych. Niska podaż pracy i poziom bezrobocia powinny skłonić przedsiębiorców i administrację publiczną do zmiany sposobu postępowania wobec stażystów i praktykantów. Najwyższy czas, aby staże i praktyki były godne.