21 listopada br., do późnych godzin wieczornych, trwały w Ministerstwie Finansów negocjacje związków zawodowych z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Marianem Banasiem. Przedmiotem rozmów było zagwarantowanie pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wyższych wynagrodzeń i uposażeń. OPZZ na spotkaniu reprezentowali: Małgorzata Jarczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Skarbowców; Arkadiusz Pytlak, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP; Grzegorz Otręba, ekspert OPZZ w Podzespole ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego i Norbert Kusiak z Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu związków zawodowych OPZZ działających w KAS wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają od nowego roku podwyżki wynagrodzeń i uposażeń. To dobra wiadomość dla pracujących na rzecz KAS. Ich trudna i odpowiedzialna służba i praca zostały po wielu latach dostrzeżone przez stronę rządową i wynagrodzone. Warto podkreślić, że dzięki KAS dochody podatkowe państwa w 2017 r. były o 4,7% wyższe od prognozy. Wzrost ten był przede wszystkim efektem działań uszczelniających system podatkowy.

Choć do samego końca nie było wiadomo, czy dojdzie do kompromisu, 10 organizacji związkowych zgodziło się ostatecznie podpisać Porozumienie z Szefem KAS. OPZZ w trakcie negocjacji zgłosiło szereg uwag i postulatów, których znaczna część została uwzględniona. Dzięki temu ostateczna treść Porozumienia w większym stopniu zabezpiecza prawa funkcjonariuszy i pracowników KAS.

Podpisane Porozumienie przewiduje m.in. powołanie Zespołu do opracowania programu modernizacji KAS, w składzie którego, obok przedstawicieli strony rządowej, znajdą się - na równych prawach - przedstawiciele związków zawodowych. Pierwotnie Szef KAS proponował, aby związkowcy mogli być zapraszani na posiedzenia Zespołu, ale nie w charakterze członków. Zapis ten został zmodyfikowany w trakcie negocjacji na wniosek OPZZ. Zwiększy to transparentność podejmowania decyzji w sprawie modernizacji KAS.

Najważniejszym punktem Porozumienia jest zapewnienie Szefa KAS, że każda osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w KAS otrzyma, od 1 stycznia 2019 r., podwyżkę wynagrodzenia i uposażenia w miesięcznej wysokości 655 zł brutto. Kwoty podwyżek zostaną wypłacone najpóźniej do końca III kwartału 2019 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. W trakcie spotkania Szef KAS zapewnił przedstawicieli organizacji związkowych, że kwoty podwyżek w KAS w latach 2019 - 2020 nie będą niższe niż kwoty podwyżek w innych służbach mundurowych. 

Bardzo istotnym elementem Porozumienia jest zobowiązanie się Szefa KAS do podjęcia, w toku prac legislacyjnych, działań mających na celu nowelizację ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych odnoszących się do rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat życia przy przechodzeniu na emeryturę oraz modyfikacji daty uzyskania uprawnień emerytalnych.

Małgorzata Jarczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Skarbowców w trakcie negocjacji przedstawiła stanowisko związku w sprawie poprawy warunków pracy i płacy pracowników oraz funkcjonariuszy KAS, przychylając się jednocześnie do planu podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. W swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pomiędzy pracownikami urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, a „ucywilnionymi” pracownikami byłej Służby Celnej. Zgłosiła postulat, aby Szef KAS podjął stosowne działania, mające na celu wyrównanie wynagrodzeń pracowników urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej do poziomu wynagrodzeń pracowników byłych służb celnych. Stwierdziła, iż obecne rozwiązania dotyczące wysokości wynagrodzeń powodują ogromne rozpiętości płacowe (tzw. kominy) w ramach danej grupy pracowników objętych takim samym zakresem czynności służbowych. Szef KAS zadeklarował, że wprowadzi ten postulat w życie w programie modernizacji KAS.

Mając na uwadze zagrożenia dla funkcjonariuszy celno-skarbowych, wynikające z przepisu § 2 ust. 2 projektu Porozumienia, określającego przesłanki wykluczenia z podwyżek osób przekraczających mnożniki lub osiągających górne kwoty przypisane do poszczególnych stanowisk, Arkadiusz Pytlak, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP stanowczo opowiedział się przeciwko próbie dyskryminacji tych osób i wyłączenia ich z udział w podwyżkach uposażeń/wynagrodzeń wynikających z Porozumienia. Uwaga ta została zaakceptowana przez inne związki zawodowe i Szefa KAS, który zapewnił, że gwarantuje realizację tego postulatu. W konsekwencji ustalono, że przypadku gdy podwyżka w 2019 roku będzie skutkowała przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk w ramach KAS, to w celu zagwarantowania jej realizacji nastąpi awans stanowiskowy (zarówno w korpusie służby cywilnej jak i w Służbie Celno-Skarbowej).

Podpisanie Porozumienia to duży sukces strony społecznej w spełnieniu oczekiwań wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS. Nikt nie może podważyć znaczenia tego Porozumienia z uwagi na fakt, że jest to najwyższa jednorazowa podwyżka uposażeń/wynagrodzeń każdego funkcjonariusza/pracownika KAS od kilku lat – stwierdził Arkadiusz Pytlak, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP.

Obecność przedstawicieli związków zawodowych w Zespole do opracowania programu modernizacji KAS zapewni pokój społeczny i transparentność działań. Wierzymy, że Szef KAS dotrzyma złożonej obietnicy w kwestii podwyżki wynagrodzeń, ale naszym obowiązkiem, jako strony społecznej jest stałe monitorowanie realizacji Porozumienia. Będziemy to robić, bez względu na okoliczności – powiedziała po spotkania Małgorzata Jarczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Skarbowców.

(nq)

Tekst porozumienia zawartego 21 listopada 2018 r. pomiędzy Szefem KAS Marianem Banasiem oraz 10 organizacjami związkowymi