A P E L

Prezydium OPZZ

z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy


Dzień 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych i upamiętniany przez ruch związkowy w wielu krajach. W Polsce, Uchwałą Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

To szczególna data dla pracowników, dlatego organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych godnie obchodzą ten dzień.
Corocznie podejmują różne inicjatywy: organizują seminaria, konferencje, wystawy, kampanie informacyjne i edukacyjne, pogadanki, spotkania ze specjalistami bhp, naukowcami i praktykami. Pamiętają o kolegach, którzy zginęli pracując w złych warunkach pracy.

W roku 2017 wzrosła wypadkowość w Polsce.

Łączna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 0,5% wyższa niż rok wcześniej (88 330 osób). W wypadkach śmiertelnych zginęło 269 pracowników, co stanowi wzrost aż o 12,6% wobec 2016 roku. W statystykach śmiertelności niechlubnie przoduje budownictwo (58), transport i gospodarka magazynowa (56) oraz przetwórstwo przemysłowe (43). Niestety, nadal nieprawidłowe zachowania pracownika są przyczyną aż 60,5% wypadków.

Przytoczone statystyki powinny być alarmem do wszystkich instytucji i organów państwa zajmujących się poprawą warunków pracy do podejmowania skuteczniejszych niż dotychczas działań. Sukces bezpieczeństwa tkwi w solidaryzmie przedsięwzięć wszystkich podmiotów.

To także wyzwanie dla związków zawodowych do codziennej dbałości o bezpieczeństwo pracy. Dlatego promujmy tegoroczne, związkowe hasła Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych:

 ,,Przedsiębiorstwa, w których działają związki zawodowe, są bezpiecznymi miejscami pracy”, ,,Dzięki związkom zawodowym miejsca pracy są bezpieczniejsze i zdrowsze”, ,,Organizacje związkowe chronią zdrowie i życie pracowników”. Pokazujmy, że w zakładach gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni ! Pokazujmy pracodawcom, że złe warunki pracy to koszty społeczne i ekonomiczne !

Przypominajmy i wołajmy głośno, że bezpieczeństwo pracy to inwestycja i zysk – dla przedsiębiorstw, dla zdrowia pracowników, dla państwa!

W tym roku szczególnie zwróćmy się w stronę młodych pracowników.

Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła wspólne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci pod hasłem: ,,Młodzi bezpieczni w pracy”. To ważne wyzwanie, pokazujące zagrożenia związane z pracą ludzi młodych, szczególnie tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową. Często nie mają oni należytego doświadczenia zawodowego i świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a ich niepewna pozycja zawodowa sprawia, że przyjmują na siebie prace i zadania o niskim standardzie bhp. To sprzyja wypadkom, ale wymaga od nas, związków zawodowych - lepszej ochrony tej grupy pracujących.

Działania na rzecz poprawy warunków pracy powinny być kontynuowane i wzmacniane przez wszystkich: związki zawodowe, pracodawców, państwowe i społeczne organy nadzoru i kontroli. Po naszej związkowej stronie - przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy pozostaje edukacja i kształtowanie świadomości pracowników o bezpiecznych zachowaniach w pracy oraz bieżący nadzór nad warunkami pracy.

Prezydium OPZZ zwraca się do ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych z apelem o godne i uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Zajmujmy się bezpieczeństwem pracy każdego dnia, a nie tylko 28 kwietnia !


Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia  Związków Zawodowych

Warszawa, 17 kwietnia 2018