7 października miliony związkowców wyjdą na ulice miast promując prawo ludzi do godnej pracy. Pracy uczciwie wynagradzanej, bezpiecznej i dającej satysfakcję. Jak co roku, OPZZ włączy się do wspólnych obchodów. Już 6 października będziemy na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Pamiętajcie, postulat godnej pracy to nie fanaberia. To niezbywalne prawo człowieka.

Biuro Prasowe OPZZ

Idea godnej pracy opiera się na czterech filarach: pełnego i produktywnego zatrudnienia, przestrzegania praw pracowniczych, ochrona socjalnej oraz na dialogu społecznym między przedstawicielstwem pracowników i pracodawcami. Powszechne przestrzeganie tych zasad da szansę stworzenia nowej globalnej gospodarki, stawiającej ludzką pracę na pierwszym miejscu. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat stara się wdrażać w Polsce podstawowe zasady Godnej Pracy. 

Do głównych postulatów OPZZ należą:

  • •coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
  • •gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych
  • •wyższa płaca minimalna 
  • •likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej
  • •umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a w mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych
  • •likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy
  • •wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni
  • •35-godzinny tydzień pracy 
  • •prawo do strajku dla wszystkich zatrudnionych.

W tym roku Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) poświęca Światowy Dzień Godnej Pracy pracownikom firm platformowych, wzywając UE do wymuszenia na firmach platformowych (np. Uber, Bolt, Amazon, Baidu) przestrzegania zasad prawa pracy i świadczenia godnej pracy.

(GS)