Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii dotycząca tzw. sygnalistów zgodnie z brzmieniem artykułu 26 winna być wprowadzona do polskiego ustawodawstwa do dnia 17 grudnia 2021 r. Była to data graniczna, do której państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania jej przepisów.

Paweł Galec, Wydział Prawno-Organizacyjny


Projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa trafił do konsultacji społecznych w październiku ubiegłego roku. Jak się okazuje prace nad tym aktem cały czas trwają. Jednym z powodów były setki zastrzeżeń, jakie do niego wpłynęły.

Przepisy Dyrektywy stanowią, że państwa członkowskie zapewniają, by podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych po konsultacji i w porozumieniu z partnerami społecznymi. Z uwagi na ten zapis w polskim projekcie znalazł się przepis dotyczący obowiązku pracodawcy w zakresie konsultacji regulaminu zgłoszeń wewnętrznych z działającymi u niego organizacjami związkowymi. Wiele z nich otrzymuje projekty takich regulacji i nie wie jak ma się do nich odnieść.

Nie sposób jednak w prawidłowy sposób negocjować proponowanych przez niektórych pracodawców projektów nie znając ostatecznego kształtu polskiej ustawy o sygnalistach. Należy podkreślić, że przepisy dyrektywy wymagają implementacji, a możliwość ich bezpośredniego stosowania należy do wyjątków. Odpowiedzialne w tym zakresie jest de facto państwo polskie.