Uchwalona 14 maja 2020 r. kolejna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej (tzw. Tarcza 3.0) zawiera część rozwiązań postulowanych przez OPZZ, ale nadal nie spełnia naszych oczekiwań w zakresie ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. 

Pozytywne, postulowane przez OPZZ rozwiązania dotyczą:

  • zmiany w zakresie funduszu alimentacyjnego podwyższające kwoty kryterium dochodowego uprawniające do świadczeń do 900 zł oraz wprowadzeniem zasady „złotówka za złotówkę”(o tyle ile dochód przekracza próg dochodowy, o tyle obniża się świadczenia);
  • wprowadzenia zasad ustalania wysokości emerytury w czerwcu 2020 r. w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Dzięki temu podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie będzie niższa od ustalonej na dzień 31 maja, co często zdarzało się w dotychczasowym systemie;
  • wprowadzenia mechanizmu ochrony dochodu rodziny poprzez powiększenie kwoty wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika;
  • uwzględnienie okresu niewykonywania pracy nauczycielskiej jako pracy w szczególnych warunkach/pracy o szczególnym charakterze lub pracy górniczej w okresie kwarantanny lub choroby COVID-19;

Krytycznie oceniamy odrzucenie przez Sejm:

  • propozycji podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do poziomu 1800 zł brutto oraz wydłużenia okresu jego pobierania z 180 dni do 365 dni dla wszystkich bezrobotnych:
  • poprawki zakładającej zwolnienie z podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Negatywnie oceniamy możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem posiadającym ustalone prawo do emerytury lub renty, lub spełniającym warunki do przyznania emerytury.

Biuro prasowe OPZZ