Federacja Związków Zawodowych IndustriAll Europe zainicjowała kampanię „TOGether at Work", której głównym celem jest popularyzacja układów zbiorowych oraz wskazywanie ich zalet dla pracowników oraz dla pracodawców. Akcja ma na celu promowanie idei zawierania układów zbiorowych pracy.

Korzyści z układów zbiorowych są dobrze udokumentowane w całej Europie. Gwarantują one lepsze warunki dla członków związków zawodowych czy lepsze warunki w firmach z układami zbiorowymi, na przykład, w formie wyższego wynagrodzenia lub krótszego czasu pracy. Negocjacje zbiorowe mają również pozytywny efekt w krajach, w których wszystkie umowy krajowe mają ogólne zastosowanie, czyli w Polsce, Finlandii, Belgii czy Francji. W tych krajach wszyscy pracownicy korzystają z wysiłków związków zawodowych, negocjujących lepsze warunki pracy i płacy.

Dzięki związkom zawodowym wszyscy odnoszą korzyści społeczne. Nie chodzi tylko o lepsze płace, ale też o warunki pracy. Dane z OECD pokazują, że w krajach z układami zbiorowymi krajowymi i branżowymi, wskaźniki zatrudnienia są wyższe, a stopy bezrobocia – niższe w porównaniu z krajami o negocjacjach scentralizowanych.

W Danii, członkowie związków zawodowych z CO-Industri mają o 25% więcej świadczeń, które składają się z wyższych płac, krótszych godzin pracy i innych zalet w firmach ze zbiorowymi układami pracy. W Niemieckich firmach natomiast bez zbiorowych układów pracy płace są średnio o 24% niższe, według niemieckiego związku IG Metall. W przypadku niewykwalifikowanych pracowników różnica jest nawet większa o 32%. Godziny pracy są o 14% dłuższe dla osób nieobjętych umową zbiorową. W Wielkiej Brytanii członkowie związków zawodowych UNITE zarabiają średnio o 10% więcej niż pracownicy niebędący ich członkami. Natomiast członkowie czeskiego związku zawodowego OSZ KOVO w branży metalowej zarabiają o 15% więcej dzięki układowi zbiorowemu. Oznacza to dodatkowe 200 euro miesięcznie dzięki negocjacjom zbiorowym.Ta różnica płac po trzech latach zsumuje się do kwoty około 6700 euro, co jest kwotą wystarczającą na kupno małego samochodu.

Dodatkowo w spółkach z układami zbiorowymi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest mniejsza. W 2018 r. różnica w płacy kobiet i mężczyzn wynosiła 26% w firmach bez porozumień zbiorowych, oraz 23,1% w firmach z układami zbiorowymi. Czas pracy jest rocznie o 55 godzin krótszy, co odpowiada siedmiu zmianom. Między 2016 a 2018 rokiem pracownik ze zbiorowymi układami pracy pracował o 154,8 godzin krócej, czyli o 20,5 zmiany, tj. prawie cały miesiąc kalendarzowy.

Promocja układów zbiorowych pracy jest więc też ważna z punktu widzenia polskiego rynku pracy. W kampanię lndustriAll Europe „TOGether at Work" zaangażowali się  Członkowie Rady Koordynacyjnej lndustriAll Polska w tym Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce i Konfederacja Związków Zawodowych Metalowców w Polsce, będące częścią OPZZ.