Warszawa, dnia 18 grudnia 2018 roku
Stanowisko

Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwościOgólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w pełni popiera postulaty NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji członkowskiej OPZZ – oraz walkę o godziwe zarobki pracowników polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przez wiele lat pracownicy ci byli pomijani w procesie sprawiedliwego wzrostu wynagrodzeń, czego wynikiem jest trwająca od lat fala rezygnacji z pracy tysięcy wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby pracownicy z 25 - 30 letnim stażem zatrudnienia, wykonujący odpowiedzialną i wymagającą pracę, otrzymywali za nią minimalne wynagrodzenie. Niskie wynagrodzenia powodują, iż w wymiarze sprawiedliwości liczba nieobsadzonych miejsc pracy jest wyjątkowo wysoka, a młodzi wykształceni ludzie nie są zainteresowani podjęciem pracy w tym sektorze.

Niedobór przygotowanej kadry urzędniczej pogłębia zapaść polskiego sądownictwa, zakłóca funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz wydłuża postępowania sądowe.

Krytyczny poziom wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości, powstały w wyniku wieloletnich zaniechań rządu grozi paraliżem sądów, a tym samym może doprowadzić do rażącego naruszenia porządku konstytucyjnego i prawnego państwa, na co wielokrotnie wskazywaliśmy w dialogu społecznym i wystąpieniach do członków rządu.

W żadnym wypadku nie wolno do tego dopuścić!

W związku z powyższym Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z apelem do rządu o podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu wyrównanie poziomu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości z wynagrodzeniami innych grup zawodowych, funkcjonujących w obrębie jurysdykcji ministra sprawiedliwości.

Polska potrzebuje szybko i sprawnie działających sądów, co wiąże się z koniecznością zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków zatrudnienia wszystkim pracownikom, dbającym o realizację zasady państwa prawa.

Za Kierownictwo OPZZ

Jan Guz

Przewodniczący OPZZ