Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od momentu powstania łączy różne grupy zawodowe i w ich imieniu walczy o sprawiedliwość społeczną. Wszystkie postulaty i cele, jakie stawia, mają przybliżyć społeczeństwo do funkcjonowania w sprawiedliwych i zdrowych warunkach. Wydaje się, że sprawiedliwość jest już na wyciągnięcie ręki, ale w końcu okazuje się, że trzeba zrobić jeszcze trzy kroki, by ją osiągnąć.

Biuro Prasowe OPZZ

Idee Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej (obchodzony 20 lutego) to walką z ubóstwem, promocja pełnego i godnego zatrudnienia, równość płci, dostęp do świadczeń socjalnych i sprawiedliwość dla wszystkich obywateli. Te idee OPZZ zamienił na 21 postulatów. Wśród nich są takie, jak:


  • coroczny wzrost płac w przedsiębiorstwach, w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi
  • gwarancja systemowego wzrostu płac dla zatrudnionych w instytucjach publicznych
  • wyższa płaca minimalna – co najmniej 50% przeciętnej i 60% mediany, bez wliczania do niej dodatków
  • likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej
  • likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia; zatrudnienie tylko na podstawie stosunku pracy
  • wyższe zasiłki dla bezrobotnych – co najmniej 50 proc. ostatniego wynagrodzenia
  • poprawa dostępności do ochrony zdrowia.

OPZZ stara się realizować swoje postulaty współpracując czy to z rządem, czy to z różnymi innymi instytucjami krajowymi, czy z europejskimi organizacjami związkowymi.

W ostanim czasie udało się wywrzec presję na rząd i uzyskać podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Wnioskowaliśmy do ministra rodziny i polityki społecznej o podjęcie prac nad wyłączeniem z płacy minimalnej wszystkich dodatków. Współpracowaliśmy z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych w sprawach dotyczących dyrektywy o adekwatnych płacach minimalnych. Przygotowaliśmy opinię do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Razem z innymi organizacjami zrzeszonymi w EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) walczymy o wprowadzenie dyrektywy dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dzięki tej dyrektywie kobiety i mężczyzni będą zarabiali tyle samo i tak samo bedą traktowani na płaszczyźnie zawodowej. W ramach kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych #More Democracy at Work (Więcej demokracji w pracy) domagamy się większego udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzenie możliwości udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe wskazują, że partycypacja pracownicza jest szansą na rozwój firm i skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysom i konfliktom w przedsiębiorstwach. Nie ma prawdziwej demokracji bez udziału pracowników w zarządzaniu firmami na poziomie zarządu i rady nadzorczej.

To tylko niektóre z działań OPZZ. Codzienna praca o sprawiedliwośc społeczną jest ciężką, żmudną pracą. Jeśli będzie nas więcej, zrobimy więcej. Przyłącz się do OPZZ! Razem zróbmy te trzy kroki, które przybliżą nas do sprawiedliwości społecznej!