Silne związki zawodowe to związki tworzone w partnerstwie międzypokoleniowym. Jak budować tę siłę, jak łączyć starszych i młodszych – dyskutowali uczestnicy szkolenia w OPZZ. Swoją wiedzą na ten temat podzielili się także starsi i młodsi związkowcy, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe”.

Biuro Prasowe OPZZ


Metody zwiększania zaangażowania młodych pracowników w działalność związkową – wymiana spostrzeżeń i przemyśleń na ten temat wypełniła pierwszą część szkolenia „Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe”.

Międzypokoleniowość to konieczność

Podczas debaty Kierownictwa OPZZ, Przewodniczących branż OPZZ oraz członków Komisji Młodych OPZZ i młodych przedstawicieli branż powstała diagnoza dotycząca zaangażowania młodych w działalność w związkach zawodowych. To zaangażowanie jest nikłe – młodzi są bierni, nastawieni na konsumpcję, jedynie kwestie klimatyczne ich poruszają; nie mają świadomości znaczenia związków zawodowych – wynika to z czarnego PR związków (wizerunek przedstawiany w mediach – głównie związkowiec strajkujący, palący opony itd.), krytycznej oceny ich działalności oraz braku edukacji w szkołach. Brak zainteresowania działalnością w związkach ma również związek z tym, iż nie tworzymy społeczeństwa obywatelskiego, rzadko angażujemy się w życie społeczne, licząc, że ktoś inny zajmie się walką o zmiany. Debatujący zgodzili się, że trzeba próbować angażować młodych: bez wymiany wiedzy i relacji międzypokoleniowych ruch związkowy nie ma szans na przetrwanie.

Musimy się wspierać

Drugą część szkolenia wypełniły prezentacje uczestników międzynarodowego projektu „Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowych”. O „Sytuacji młodych na rynku pracy oraz ich zaangażowaniu w działalność związkową” mówiła Ewa Ochenduszka (Związek Nauczycielstwa Polskiego). Politykę przyjazną młodym pracownikom i sposoby jej implementacji przedstawił Andrzej Gogołek (ZZ Dyżurnych Ruchu PKP). Aspektami współpracy z młodymi pracownikami i rolą mediów społecznościowych zajął się Radosław Jadwiżuk (Związek Zawodowy Górników). Inwestowaniu w struktury młodych pracowników i ich wsparciu swoją prezentację poświęcił Mirosław Grzybek (Federacja ZZ Metalowców i Hutników).