19 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. funduszy europejskich. Posiedzenie prowadził Jan Klimek ze Związku Rzemiosła Polskiego. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów społecznych oraz Ministerstwa Finansów (MF) i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ze strony rządowej. OPZZ reprezentowali: Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski.

Tematem obrad było ustosunkowanie się do pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dotyczącego wyznaczenia przedstawicieli RDS do udziału w pracach grup roboczych ds. oceny projektów Krajowego Planu Odbudowy. Otwierając posiedzenie przewodniczący zespołu podkreślił, że pismo w którym ustala się dwudniowy termin zgłaszania kandydatów do prac jest nie do przyjęcia. Wytyczne są nieprecyzyjne i trudno ustalić, czym grupy robocze mają się zająć.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów podkreślił, że dodatkowych informacji w tej sprawie powinno udzielić MFiPR, gdyż resort finansów został zaproszony do prac na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy spotkania. Norbert Pruszanowski ze Związku Rzemiosła Polskiego podkreślił, że zaproponowana procedura jest zupełnie niezrozumiała. Zygmunt Mierzejewski powołał się na pismo OPZZ skierowane do minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Podkreślił, że powinniśmy przygotować pismo zespołu do MFiPR z prośbą o przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do 25 sierpnia br. i wyjaśnienie na jakich zasadach ustalono nazwy grup roboczych i czym się mają one zajmować. Ekspertów chcemy bowiem wyznaczyć na podstawie otrzymanej wiedzy. Aleksandra Wąsik podkreśliła, że nie do przyjęcia jest brak grupy zajmującej się sprawami edukacji i konieczne jest poszerzenie zakresu tematycznego grup. Marzena Chmielewska z Konfederacji Lewiatan przypomniała, że od wielu lat domagamy się uczestniczenia w przygotowaniu strategii. Pierwszy raz mamy taką okazję, dlatego podchodźmy do pisma MFiPR w sposób wyważony. Pozostali członkowie zespołu podkreślali, że nie jest możliwe, abyśmy mogli sprostać takim wymaganiom (po 2 osoby w każdej grupie). Pytali, jak mają konsultować stanowiska z innymi, jak pracować w cyklach tygodniowych i dodatkowo uzgadniać stanowiska. Wskazano, że funkcjonuje Zespół problemowy RDS ds. funduszy europejskich oraz podkomitet ds. partnerstwa. Trzeba częściej się spotykać i zapraszać przewodniczących grup celem dyskusji nad rozwiązaniami i postępem prac. Marcin Tumanow z BCC podkreślił konieczność równoległych prac nad nowymi programami operacyjnymi (już teraz opiniujemy Pomoc Techniczną). Przypomniano, że w niektórych kwestiach trudno będzie o konsensus. Przedstawiciel Solidarności powiedział, że związek już wskazał swoich ekspertów do prac w grupach. Następnie Zygmunt Mierzejewski podsumował dyskusję i zaproponował, aby pilnie przygotować i przyjąć obiegowo pismo do MFiPR, w którym prosimy o dłuższy termin zgłaszania przedstawiali do prac w grupach roboczych oraz wnosimy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Uważamy, że nie może być ograniczeń w liczbie naszych reprezentantów w pracach grup. Zaproponował comiesięczne posiedzenia Zespołu z udziałem przewodniczących grup. Propozycję tę przyjęto.

Zygmunt Mierzejewski