12 grudnia odbyła się uroczysta Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

W pierwszej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz poinformował o odbytych zjazdach organizacji członkowskich OPZZ:

- zjeździe Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącej kol. Wiesławy Licha, członka Prezydium OPZZ,

- zjeździe OPZZ „Konfederacja Pracy” i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącego kol. Michała Lewandowskiego, członka Prezydium OPZZ,

- zjeździe Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce i ponownym wyborze na funkcje przewodniczącego kol. Bogdana Smołuchy, członka Rady OPZZ,

- zjeździe Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącej kol. Barbary Sobuckiej, członka Komisji Rewizyjnej OPZZ, zjeździe Związku Zawodowego Sektora Obronnego i wyborze na funkcję przewodniczącej Małgorzaty Kucab,

- IV Krajowym Zjeźdie Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Zawodowego Pracowników Poczty i ponownym wyborze na funkcję przewodniczącego kol. Sławomira Redmera, członka Prezydium OPZZ, przewodniczącego rady OPZZ branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka oraz

- pierwszym zjeździe Krajowej Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, który zakończył proces połączenia dwóch dotychczasowych Federacji: Metalowców i Hutników. Przewodniczącym nowej Federacji wybrany został kol. Mirosław Grzybek, członek Rady OPZZ, przewodniczący rady OPZZ branży „Przemysł”.

Następnie przewodniczący OPZZ Jan Guz w imieniu kierownictwa OPZZ, ponownie złożył życzenia jubileuszowe m.in. z okazji 35 - lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, 35-lecia Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce, 35-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
35 – lecia Federacji NSZZ Pracowników Telekomunikacji oraz 25 – lecia Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”.

W drugiej części posiedzenia omówiono stan dialogu społecznego w Polsce m.in. w kontekście: prac strony rządowej nad postulatami OPZZ zgłoszonymi podczas manifestacji w dniu 22 września br. i podejmowanymi działaniami OPZZ na rzecz realizacji tych postulatów oraz aktualnego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego.

Następnie dyrektor wydziału prawnego OPZZ Paweł Śmigielski omówił stan prac zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy nad zmianami w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

W kolejnej części spotkania wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił ocenę społeczno-gospodarczych skutków planowanego od 2019 r. wzrostu cen energii oraz omówił niektóre zmiany przepisów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2019 roku. Rada OPZZ przyjęła stanowisko w tej sprawie. [w załączeniu]

W ostatniej części posiedzenia Rady, Adam Rogalewski pełniący funkcję dyrektora wydziału międzynarodowego OPZZ przedstawił najważniejsze działania OPZZ na arenie międzynarodowej oraz podsumował uczestnictwo przedstawicieli OPZZ w szkoleniach europejskich.

AS

Pobierz: Stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie społeczno-gospodarczych skutków przewidywanego od 2019 r. wzrostu cen energii