W 2016 roku ZUS utworzył platformę wymiany opinii, pomysłów i inicjatyw na temat problemów rynku pracy i ubezpieczeń społecznych – Forum Współpracy. Na każdym spotkaniu omawiany jest jeden wiodący problem. Dotychczas omawiane były m.in. problemy outsourcingu pracowniczego, ujednolicenie i uproszczenie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego czy kwestie emerytury obywatelskiej. W dniu 22 lutego 2019 r.na VI Forum Współpracy – omawiano „Udział obywateli państw trzecich w polskim systemie ubezpieczeń społecznych” Ze strony OPZZ udział w VI Forum Współpracy wzięli: wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski, dyrektor wydziału polityki społecznej Bogdan Grzybowski, specjalista w zespole ubezpieczeń społecznych i rynku pracy Magdalena Kossakowska oraz dr. Yuriy Karyagin – przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce.

W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców. Rośnie również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. W latach 2008-2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1% ogółu ubezpieczonych w ZUS. Na koniec 2016 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ubezpieczonych w ZUS wyniósł prawie 2%, natomiast według stanu na 30 września 2018 r., udział cudzoziemców wyniósł już ponad 3,6%. W liczbach bezwzględnych – 569 tysięcy ubezpieczonych w ZUS ( w tym 425 tysięcy Ukraińców). Zabierający głos w dyskusji przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na kilka kwestii: zbyt dużą liczbę umów cywilno-prawnych na podstawie których zatrudniani są cudzoziemcy. Aż 40% zgłoszonych do ubezpieczeń cudzoziemców – to osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Zdaniem OPZZ w stosunku do pracowników migrujących powinna mieć zasada „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Bez względu na ich status prawny, pracownicy migrujący powinni otrzymywać wynagrodzenie adekwatne do ich kwalifikacji, umiejętności i wykształcenia, identycznie jak polscy pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach. OPZZ nie będzie tolerowało dumpingu płacowego, który wypiera pracowników polskich. Zdaniem OPZZ Polska potrzebuje zrównoważonej polityki migracyjnej, służącej jej mieszkańcom, polskiemu rynkowi pracy, jak również samym emigrantom. Jeżeli chodzi o imigrację – to to co nam jest potrzebne – to właściwa polityka migracyjna. W Polsce obecnie nie mamy żadnego dokumentu regulującego tę materię. W marcu 2017 r. rząd unieważnił przyjęty w 2012 roku dokument wyznaczający główne kierunki polityki migracyjnej Polski. Do dzisiaj rząd nie opracował nowego dokumentu. Tylko z zapowiedzi prasowych dowiadujemy się, że rząd przygotowuje się do ogłoszenia nowej społeczno-gospodarczej polityki migracyjnej. Ma ona obejmować specjalne zachęty dla studentów i wysoko wykwalifikowanych pracowników. OPZZ ubolewa nad tym, że związki zawodowe nie zostały wciągnięte w proces tworzenia polskiej polityki migracyjnej. Że do dzisiaj trwa paraliż polityki migracyjnej.

B.G.