Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaproponowało podwyżkę płacy minimalnej w 2021 r. o 500 zł do wysokości 3100 zł brutto tj. o 19,2%. To uczciwa i uzasadniona merytorycznie podwyżka. To także symboliczne 500+ dla pracowników, które nie powinno budzić najmniejszych wątpliwości i prowokować oskarżeń o nadmierne oczekiwania finansowe związków zawodowych, w sytuacji, gdy osoby sprawujące władzę podnoszą swoje wynagrodzenia o 50% a nawet 100%, nie pytając o zdanie tych, którzy sfinansują te podwyżki.

OPZZ ma świadomość zagrożeń społeczno-gospodarczych spowodowanych epidemią wiarusa COVID-19 oraz niepewności, z którą od wielu miesięcy zmaga się cały świat i Polska. Dostrzegamy jednak optymistyczne prognozy odbudowy koniunktury i przewidywania ekspertów oraz samych przedsiębiorców w zakresie szybkiego powrotu do sytuacji sprzed wybuch pandemii, o czym świadczą prognozy tempa wzrostu PKB i popytu krajowego na kolejny rok.


Na tej podstawie uważamy, że rząd powinien podzielić się odpowiedzialnością za wzrost najniższych wynagrodzeń i zaakceptować propozycję OPZZ, aby minimalna płaca wzrosła o 353 zł netto do poziomu 2273 zł. W przypadku nieprzyjęcia tej propozycji proponujemy obniżenie obciążeń podatkowych w stopniu przynoszącym ten sam efekt wzrostu netto płacy minimalnej. W portfelu pracownika zawsze widać bowiem pensję netto a nie brutto.

Dlatego OPZZ proponuje:

  • podniesienie wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 500 zł;
  • objęcie kwotą wolną od podatku w wysokości 8000 zł dochodu odpowiadającego rocznej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw zwiększonym oczekiwaniom płacowym pracowników, których wynagrodzenia są często zmniejszane z powodu epidemii, bez zwiększania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozkładają ponadto wydatki związane z obecną sytuacją gospodarczą pomiędzy pracowników i sektor finansów publicznych w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Ponadto dzięki zmniejszeniu klina podatkowego oraz wzmocnieniu bodźców do podejmowania legalnego zatrudnienia wpłyną pozytywnie na wzrost liczby pracujących oraz mogą przyczynić się do zwiększenia niskiego poziomu inwestycji, co od dawna jest istotną barierą wzrostu polskiej gospodarki.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Plakat żyjesz z netto a nie z brutto