Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. nieprzerwanie zabiega o zapewnienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę, jeśli miałyby udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat. Mężczyźni musieliby pracować 5 lat dłużej, tj. wykazać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat.

Oprac. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ


Projekt OPZZ emerytur stażowych był już dwukrotnie prezentowany w Sejmie: 22 lipca 2010 r. i 29 lutego 2012 r. Niestety, nie uzyskał poparcia większości parlamentarnej. Podobne projekty, w porozumieniu z OPZZ, złożyły w 2020 r. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15.

Dzięki konsekwentnym działaniom OPZZ, prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu w grudniu 2021 r. projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych, który co do zasady jest zgodny z założeniami inicjatywy OPZZ. Nie spełnia on jednak oczekiwań Porozumienia przede wszystkim z powodu zaproponowanych warunków uzyskania prawa do emerytury stażowej – dotyczące minimalnego stażu ubezpieczeniowego (39 lat w przypadku kobiet i 44 lata w przypadku mężczyzn).


Historia działań OPZZ na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych (ostatnie trzy lata):

1. Wystąpienie przez OPZZ do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem wdrożenia emerytur stażowych (23 sierpnia 2018 r.).

2. Przesłanie pisma do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego minister Elżbiety Rafalskiej, informującego o postulacie OPZZ w sprawie emerytur stażowych (23 sierpnia 2018 r.).

3. Udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego omawiano postulat wprowadzenia emerytur stażowych (12 września 2018 r.).

4. Skierowanie do Prezydenta RP projektu ustawy na rzecz emerytur stażowych, a także skierowanie projektu ustawy do Rady Dialogu Społecznego (3 marca 2019 r.).

5. Złożenie przez OPZZ petycji do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o poparcie projektu ustawy o emeryturach stażowych złożonego w Radzie Dialogu Społecznego przez OPZZ (9 maja 2019 r.).

6. Uzyskanie odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na petycję (7 sierpnia 2019 r.). OPZZ, nie zgadzając się z argumentami zawartymi w przesłanej odpowiedzi, 19 września 2019 r. ponownie występuje do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pismem w sprawie emerytur stażowych.

7. Skierowanie przez OPZZ apelu do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia przez rząd działań legislacyjnych w celu wprowadzenia emerytur stażowych (18 września 2019 r.).

8. Udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ wskazało na niespełnienie obietnicy wyborczej przez prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie złożenia projektu ustawy wprowadzającej możliwość przejścia na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (26 listopada 2019 r.).

9. Złożenie przez OPZZ wspólnie z parlamentarzystami z PSL projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych (23 stycznia 2020 r.).

10. Konferencja prasowa OPZZ z Koalicyjnym Klubem Parlamentarnym Lewicy na temat emerytur stażowych (3 marca 2020 r.).

11. Skierowanie przez OPZZ apelu do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nowelizujących obowiązującą ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zmierzających do zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego (23 czerwca 2020 r.).

12. Udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ przedstawiło argumenty na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych (22 września 2020 r.).

13. Organizacja przez OPZZ przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Związkowego Narodowego Czytania noweli Gustawa Morcinka "Łysek z pokładu Idy". Związkowcy przypomnieli tym samym prezydentowi Andrzejowi Dudzie o jego dwukrotnej deklaracji złożenia inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych. Delegacja OPZZ złożyła w Kancelarii Pałacu Prezydenckiego petycję do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie emerytur stażowych (29 września 2020 r.).

14. Udział OPZZ w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych, podczas którego OPZZ apelowało o podjęcie prac związanych z wdrożeniem emerytur stażowych (2 grudnia 2020 r.).

15. Przygotowanie przez OPZZ publikacji – zbioru listów do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy, rozczarowanych brakiem działań rządzących na rzecz emerytur stażowych, przekazanej na ręce prezydenta Andrzeja Dudy wraz z ekspertyzą dr hab. Ryszarda Szarfenberga, która zaprzecza twierdzeniu o wysokich kosztach wprowadzenia emerytur stażowych (7 grudnia 2020 r.).

16. Wideokonferencja OPZZ z sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pawłem Szrotem na temat postulatu OPZZ dotyczącego wprowadzenia emerytur stażowych (9 grudnia 2020 r.).

17. Podjęcie przez OPZZ akcji billboardowej w celu wywarcia presji na prezydenta Andrzeja Dudę, by wywiązał się z obietnicy wyborczej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Na budynku, gdzie mieści się siedziba OPZZ, wywieszono billboard z napisem: Prezydencie RP dotrzymaj danego słowa! 10 lat walki OPZZ o emerytury stażowe (marzec 2021 r.).

18. Zainicjowanie zwoływania raz na kwartał narad związkowców OPZZ, podczas których wspólnie uzgadniają propozycje kolejnych działań przybliżających do realizacji postulatu OPZZ.

19. Ogólnopolska akcja wysyłania przez Rady Wojewódzkie OPZZ apelu do parlamentarzystów z właściwego województwa o wniesienie inicjatywy poselskiej na rzecz wdrożenia emerytur stażowych. Akcja trwała od 15 do 19 marca 2021 r.

20. Organizacja w marcu 2021 r. konferencji prasowej, podczas której zaapelowano o wprowadzenie emerytur stażowych do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

21. Przygotowanie filmu promocyjnego pt. Życie jest za krótkie na pracę do śmierci. Dostępny pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/informacje/zycie-jest-za-krotkie-na-prace-do-smierci

22. Pikieta przed Pałacem Prezydenckim w Święto Pracy – 1 maja 2021 r.

23. Wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie włączenia OPZZ do prac Rady ds. Społecznych, która ma za zadanie opracowanie projektu w sprawie emerytur stażowych.

24. Zorganizowanie wspólnej konferencji prasowej w Sejmie z Koalicyjnym Klubem Parlamentarnym Lewicy, w której udział wziął wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz posłanka partii Razem Magdalena Biejat. Konferencję można obejrzeć pod adresem:

https://www.facebook.com/watch/?v=332315565194782 
 25. OPZZ wydało opinię o Prezydenckim projekcie ustawy w sprawie emerytur stażowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią pod adresem:

https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opinia-opzz-do-prezydenckiego-projektu-ustawy-w-sprawie-emerytur-stazowych


Walka o emerytury stażowe trwa nadal! 

OPZZ nie poddaje się, 

bo najważniejsze jest dobro pracowników, 

w tym ich zdrowie i bezpieczeństwo.