9 maja 2019 r. OPZZ zwróciło się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z petycją o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych: w sprawie emerytur stażowych i w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.


7 sierpnia 2019 r.otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na naszą petycję.

Ponieważ OPZZ nie zgadza się z argumentami zawartymi w przesłanej nam odpowiedzi, w dniu 19 września 2019 r. ponownie wystąpiliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Poniżej zamieszczamy cztery dokumenty: Petycja OPZZ, Odpowiedź MRPiPS, odpowiedź OPZZ do MRPiPS oraz Pismo do Jana Klimka - Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych .

(fot: Pixabay.com)