W dniu 7.02.2019r. odbyły się warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego POWER w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W posiedzeniu z OPZZ uczestniczyli Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski.Głównym przesłaniem proponowanych zmian jest zatwierdzona nowa, czternasta wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER, która jest dostępna na stronach internetowych: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/ 

Omawiany był Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w ramach PO WER.

W związku z powtarzającymi się próbami ponownego składania wniosków przez podmioty z którymi w trybie natychmiastowym rozwiązano umowy i niepotrzebną pracą oceny merytorycznej takich projektów zaproponowano dodanie kryterium:

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, z wnioskodawcą lub partnerem/ partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Po dyskusji propozycję zmodyfikowano w kierunku definitywnego odsunięcia takich podmiotów z możliwości składania wniosków. Obecnie jest ich 17.

Zygmunt Mierzejewski