W dniu 24.01. 2019r. odbyły się w KPRM warsztaty podczas których partnerzy społeczni ocenili trzy proponowane projekty pozakonkursowe, które mają usprawnić prace urzędów administracji publicznej. OPZZ reprezentował Zygmunt Mierzejewski


Celem pierwszego projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu zapewnienia dostępności przygotowywanych i udostępnianych dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/publikacji urzędowych.

Projekt jest realizowany w obszarze zadań publicznych leżących w kompetencjach Szefa Służby Cywilnej. Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań o strategicznym znaczeniu dla poprawy dostępności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Szef Służby Cywilnej, jest centralnym organem administracji rządowej właściwym
w sprawach służby cywilnej, w tym realizacji szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Korpus służby cywilnej to ok. 119 tys. osób zatrudnionych w ok. 1800 urzędach administracji publicznej. Działania podejmowane w projekcie skierowane są do pracowników administracji publicznej i będą miały wpływ na znaczącą grupę urzędów oraz osób realizujących zadania publiczne, co przyczyni się do zapewnienia efektu trwałości planowanej interwencji publicznej.

Szef Służby Cywilnej ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych ze środków EFS na rzecz administracji publicznej, w tym realizacji projektów szkoleniowych oraz z zakresu wdrażania usprawnień zarządczych.

W związku z powyższym Szef Służby Cywilnej jest podmiotem posiadającym kompetencje, wiedzę i doświadczenie gwarantujące realizację planowanych przedsięwzięć. Potrzeba realizacji projektu wynika z celów i priorytetów ujętych w międzynarodowych i rządowych dokumentach strategicznych dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i obowiązku zapewnienia dostępności przez urzędy na różnych poziomach i w każdej dziedzinie życia społecznego, w szczególności:

-Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych,

-Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,

-Strategii Sprawne Państwo,

-Programu Dostępność Plus (Działanie 19 Przyjazny Urząd),

-projektu ustawy o dostępności,

-projektu ustawy o dostępności cyfrowej,

-projektu Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2019-2030.

W związku z powyższym projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i dotyczy zadań publicznych.

W ramach projektu planuje się przeszkolić 900 pracowników urzędów administracji publicznej, odpowiedzialnych za przygotowywanie i udostępnianie dokumentów urzędowych, treści zamieszczanych na stronach internetowych oraz innych materiałów/ publikacji urzędowych.

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o dostępności oraz ustawy o dostępności cyfrowej urzędy administracji publicznej będą miały obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do standardów WCAG 2.0 na poziomie co najmniej AA. Urzędy będą miały obowiązek posiadania ważnego certyfikatu dostępności, którego elementem będzie też certyfikat dotyczący dostępności cyfrowej.

Osoby odpowiedzialne za opracowywanie i publikację dokumentów urzędowych w wersji elektronicznej powinny mieć wiedzę i kompetencje dot. dostępności cyfrowej zarówno pod względem technicznym (zgodność ze standardem WCAG) jak i językowym (dokumenty powinny być napisane prostym, przystępnym językiem, tak aby informacje były zrozumiałe dla jak największej grupy obywateli z indywidualnymi potrzebami (m.in. osób głuchych, niewidomych, o obniżonej sprawności intelektualnej, niedosłyszących), co wpłynie na poprawę komunikacji urzędu z obywatelami.

Następny projekt: „Dostępny urząd”

Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania, jak również przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji. Poprawa dostępności usług publicznych związanych z obsługą klienta oraz podniesienie kompetencji pracowników urzędów administracji publicznej w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami poprzez bezpośrednie doradztwo organizacyjne, warsztaty i szkolenia. Pomimo pozytywnych zmian jakie zaszły w ostatnich latach, sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy nadal jest trudna i sektor administracji publicznej nie jest wyjątkiem. W 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej wyniósł poniżej 6%- czyli mniej niż wymogi ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W służbie cywilnej (ok. 1800 urzędów zatrudniających ok. 119 tys. osób) wynosi on ok. 3,9%. Tylko 251 urzędów osiągnęło wskaźnik zatrudnienia tych osób powyżej 6%. Najwięcej osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest w urzędach wojewódzkich(5,3 %) i Krajowej Administracji Skarbowej (4,7%).

Osoby chcące zatrudnić osoby niepełnosprawne często nie mają wiedzy, jakie bariery mogą wystąpić
w środowisku pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wypracowanie narzędzi wspomagających system wsparcia tych osób oraz przeszkolenie urzędników z jego stosowania przyczyni się do wsparcia osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu i utrzymaniu tego zatrudnienia.

Trzeci projekt: Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów do spraw dostępności w urzędach administracji publicznej. Podniesienie kompetencji koordynatorów do spraw dostępności w urzędach administracji publicznej z zakresu zagadnień związanych z przestrzeganiem przez urząd zasad dostępności. Przewidziane w projekcie działania mają na celu podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej. Istotnym czynnikiem przemawiającym za potrzebą realizacji projektu w trybie pozakonkursowym jest konieczność wypracowania mechanizmu funkcjonowania koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.

Podczas dyskusji Zygmunt Mierzejewski zapytał na jakiej podstawie, według jakiego klucza do projektów zostanie wybranych 90 urzędów spośród 1800 wszystkich co stanowi 5%. Poparł też wnioski Komisji Europejskiej, która poprosiła uzupełnić projekty o rezultaty z poprzednich projektów dotyczących podobnych celów. ( w tym z programu Norweskiego, klient w centrum uwagi itd). Strona rządowa odpowiedziała, że nie ma jeszcze wypracowanego systemu naborów i prosi partnerów społecznych o wnioski i propozycje.

Dalsza dyskusja była ukierunkowana na realizację podobnego projektu w samorządach. Planowane jest uruchomienie działań w przyszłym kwartale.

Zygmunt Mierzejewski