Od 2008 roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych organizuje w dniu 7 października Światowy Dzień Godnej Pracy (World Day of Decent Work). Jest to dzień dla mobilizacji całego świata pracowniczego. Jeden dzień w roku, gdy wszystkie związki zawodowe na świecie walczą o godną pracę.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ


W Światowym Dniu Godnej Pracy chodzi o jedno - o miejsca pracy.

Pandemia COVID-19 zdewastowała zatrudnienie. Teraz nadszedł czas, aby wszystkie rządy opracowały plany zatrudnienia w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Przy opracowywaniu i wdrażaniu planów zatrudnienia musi mieć miejsce dialog społeczny.

OPZZ, idąc za przykładem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, domaga się planu stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.


Jakie to miejsca pracy?

- przyjazne dla klimatu - aby ustabilizować sytuację klimatyczną na naszej planecie

- sprzyjające włączeniu społecznemu - ponieważ według informacji Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ponad 200 milionów miejsc pracy zostało zlikwidowanych z powodu Covid-19, a w zdecydowanej większość pracę straciły kobiety

- w których obowiązują prawa, w tym maksymalny czas pracy, minimalne wynagrodzenie oraz bezpieczeństwo i higiena pracy, niezależnie od warunków zatrudnienia

- w opiece i infrastrukturze - ponieważ gospodarka odbudowana po pandemii musi być odporna na przyszłe wstrząsy i zagrożenia.Godna praca stanowi odzwierciedlenie dążeń ludzkich w życiu zawodowym. Obejmuje ona możliwości pracy, która jest wydajna i zapewnia godziwy dochód, bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochronę socjalną dla rodzin, lepsze perspektywy rozwoju osobistego i integracji społecznej, swobodę wyrażania obaw, organizowania się i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na życie oraz równość szans i traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn".

                                       Międzynarodowa Organizacja Pracy


Dlaczego miejsca pracy?

Rządy muszą dążyć do pełnego zatrudnienia, ponieważ stanowi ono podstawę bezpieczeństwa gospodarczego i sprawiedliwości społecznej.

Kluczowe elementy planu tworzenia miejsc pracy:

✓ wzmocniona polityka przemysłowa w celu wspierania przemysłu krajowego i inwestycji publicznych, zwłaszcza w sektorach przyjaznych dla klimatu i sektorach przynoszących bezpośrednie korzyści ludziom (np. rozwój infrastruktury i opieka)

✓ bezpośrednie tworzenie miejsc pracy, w tym miejsc pracy w sektorze publicznym i programy robót publicznych

✓ promowanie godnej pracy poprzez regulacje, zachęty i praktyki zamówień publicznych

✓ formalizacja gospodarki nieformalnej poprzez środki zachęcające i wykonawcze

✓ inwestycje w szkolenia i rozwój umiejętności, aby pomóc pracownikom w dostosowaniu się do nowych miejsc pracy

✓ pełne zaangażowanie związków zawodowych w opracowywanie planów zatrudnienia.

Czego nie powinno być w planie tworzenia miejsc pracy:

  • wykorzystania niskich płac i standardów pracy jako środka do przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • deregulacji i osłabienia praw pracowniczych, w tym w zakresie przepisów o ochronie zatrudnienia
  • obniżania kosztów pracy, w szczególności wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne
  • osłabienia rokowań zbiorowych, decentralizacji negocjacji.

Źródło: https://www.ituc-csi.org/wddw-2021