Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin w ubiegłym tygodniu został wybrany na Przewodniczącego Rady Rynku Pracy. 

Biuro Prasowe OPZZ


Rada Rynku Pracy to organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organ stanowiący w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS. 

Do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich;
  • opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków KFS i planu ich wydatkowania;
  • ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
  • realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.