OPZZ stanowczo sprzeciwia się niewypłacaniu wynagrodzeń w terminie. Takie działanie jest naruszeniem praw pracowniczych i wystąpieniem przeciwko sprawiedliwości społecznej. Na szczęście prawo stoi po stronie pracownika.

Biuro Prasowe OPZZ

Podpisując umowę o pracę, zyskujemy gwarancję terminowego otrzymywania wynagrodzenia. My wykonujemy pracę, pracodawca nam płaci – w ustalonym z góry terminie. Niewypłacenie pensji w terminie grozi dotkliwymi konsekwencje dla pracodawcy, ponieważ wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Nie możemy się go ani zrzec, ani przenieść na inną osobę. Musi też być w takiej wysokości, na jaką się zgodziliśmy.

Niewypłacenie pensji to wykroczenie, o którym mówi art. 218 Kodeksu karnego. Grozi za nie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Pracownik, któremu pracodawca nie płaci pensji, ma prawo do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy lub pozwu do sądu pracy.

Skargę do PIP możemy zgłosić pisemnie, przesłać e-mailem czy ustnie do protokołu. Skargę składamy anonimowo, tj. inspektor PIP nie może udostępnić naszych danych pracodawcy.

Po otrzymaniu skargi, inspektor PIP przeprowadza kontrolę we wskazanym w skardze zakładzie pracy. W jej efekcie może nakazać pracodawcy wypłatę zaległych świadczeń lub wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Jeśli pracodawca nadal nie wypłacał zaległych pensji, PIP może wszcząć egzekucję wobec pracodawcy, czyli nałożyć karę upomnienia, a nawet grzywnę.

Pracownik ma również prawo zaskarżyć pracodawcę do sądu pracy (właściwego dla pozwanego, czyli pracodawcy) niezależnie od tego czy jest wciąż zatrudniony w danej firmie, czy nie. Pozew składa pracownik albo jego pełnomocnik, albo też w jego imieniu może wystąpić związek zawodowy. Pozew poza danymi pracownika i pracodawcy oraz sądu, powinien zawierać dokładnie określone żądanie, np. przywrócenie do pracy oraz wskazanie faktów, na których powód (pracownik) opiera swoje żądania

Od pozwu składanego przez pracownika pobiera się opłaty sądowej dopiero wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł.

Nie bójmy się dochodzić swoich praw. Jeśli pracodawca narusza je i nie płaci nam pensji w terminie, zgłośmy to do PIP lub do sądu pracy.

Źródło: https://poradnikpracownika.pl/-niewyplacenie-pensji-w-terminie-konsekwencje-prawne