OPZZ włącza się do kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych #More Democracy at Work (Więcej demokracji w pracy). Nie możemy już dłużej czekać na ochronę i rozszerzanie naszych praw pracowniczych. Apelujemy o to, abyśmy byli informowani i mogli konsultować sprawy naszych przedsiębiorstw, aby kierownictwo wszystkich istotnych szczebli prowadziło z nami - pracownikami, związkowcami - konstruktywne dyskusje i abyśmy mogli aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych przed podjęciem jakichkolwiek ważnych ustaleń dotyczących naszych firm.

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Integracja europejska oznacza również zobowiązanie do zapewnienia pracownikom prawa do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsiębiorstw Obecnie demokracja w miejscu pracy jest podstawową wartością i ideą przewodnią UE.
Chcemy większej demokracji w miejscu pracy, bo nie ma demokracji bez demokracji pracowniczej!
  

Oczekujemy:

  • większego udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami poprzez rozszerzenie możliwości udziału ich przedstawicieli w zarządach i radach nadzorczych;
  • prawa do wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie są zatrudnieni u danego pracodawcy, jeżeli wynika to z oczekiwań pracowników oraz do prowadzenia polityki informacyjnej na terenie zakładu;
  • partycypacji pracowników w demokracji i rozwoju gospodarczym w Europie;
  • uznania naszych żądań co do prawdziwie zrównoważonego ładu korporacyjnego i należytej staranności dostosowanej do długoterminowych celów i praw człowieka;
  • egzekwowania i konsolidacji wszystkich odpowiednich przepisów UE w celu zapewnienia informacji i konsultacji jako integralnej części procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie  wzywamy Komisję Europejską do rewizji i egzekwowania dyrektywy o europejskich radach zakładowych i do przestrzegania porozumień partnerów społecznych.