Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, w trakcie kolejnego posiedzenia, które odbyło się 18 czerwca 2020 r., omówił zagrożenia i skutki spowolnienia gospodarczego dla górnictwa i energetyki w Polsce oraz przeanalizował działania rządu w zakresie opracowania strategii energetycznej Polski. Zainicjowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dyskusja miała na celu wskazanie kluczowych zagrożeń dla pracowników                         i przedsiębiorstw w tym zakresie.

W posiedzeniu stronę rządową reprezentowali:

 • Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, główny geolog kraju;
 • Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;
 • Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

OPZZ, obok członków Zespołu: Dariusza Potyrały i Mirosława Grzybka, reprezentowali członkowie branży OPZZ „Górnictwo i Energetyka”.

Przewodniczący Zespołu Leszek Miętek zauważył, że kwestie związane z górnictwem i energetyką dotyczą nie tylko przemysłu, ale także konsumentów, w tym gospodarstw domowych, ponieważ wpływają na cenę energii elektrycznej. Dlatego Zespół ma prawo oczekiwać od strony rządowej rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących polityki energetycznej państwa („Polityka energetyczna Polski do roku 2040”) oraz pilnego przedstawienia partnerom społecznym informacji o stanie przygotowania strategii na rzecz górnictwa i energetyki. Wskazał, że strategia ta powinna powstać przy współudziale partnerów społecznych. W jej opracowanie muszą zostać włączone trójstronne zespoły branżowe.

W toku dyskusji przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na następujące kwestie:

 • brak jest dialogu społecznego w branży energetycznej, pomimo składanych przez rząd deklaracji o potrzebie jego prowadzenia;
 • istnieje konieczność wznowienia działalności Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, na forum którego winna być konsultowana strategia na rzecz górnictwa i energetyki, w celu uniknięcia wzrostu napięcia społecznego;
 • należy minimalizować zagrożenia dla procesów transformacji energetycznej wynikające z wdrażania „Zielonego Ładu”;
 • znaczne obciążenie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego podatkami i opłatami administracyjnymi utrudnia rozwój przedsiębiorstw górniczych;
 • wzrasta niepokój spowodowany zapowiedzią wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych;
 • należy pilnie zorganizować posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników;
 • wzrastają obawy o udzielenie spółkom branży górniczo-energetycznej pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju;
 • jaki jest kierunek rozwoju spółek energetycznych w Polsce w związku ze sprzedażą spółki Energa Orlenowi?;
 • należy rozszerzyć ramy polityki energetycznej Polski do roku 2050;
 • pogłębiają się problemy przemysłu energochłonnego, wynikające z wysokich opłat za pobór mocy;
 • nie został rozwiązany problem koncesji dla Kopalni Turów oraz na wydobycie węgla z Odkrywki Złoczew;
 • w Turowie i Bełchatowie powstają komitety protestacyjno-strajkowe, jako odpowiedź związków zawodowych na braku dialogu społecznego.

W trakcie posiedzenia przedstawicielom OPZZ udało się uzyskać deklarację Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, że „Polityka energetyczna Polski do roku 2040” zostanie zaakceptowana przez Radę Ministrów do końca bieżącego roku. Jej projekt rząd skieruje do konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi. Ministrowie zdeklarowali także, że już niedługo wznowią - stosownie do wniosku OPZZ - trójstronne zespoły branżowe właściwe dla spraw górnictwa węgla kamiennego, brunatnego i energetyki.

(nq)