ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI W RAMACH PROJEKTU:

“SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”

W związku z realizacją projektu realizowanego ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu “Dialog społeczny – godna praca”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na utworzenie i utrzymanie strony internetowej projektu – wersje na PC i wersje mobilne.

Wymagania formalne:

  • Termin składania ofert za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (załącznik 1): 28.05.2020 r.
  • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi 30.06.2020 r.
  • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
    Nicole Cieplik, email: cieplik@opzz.org.pl, tel. 572 426 485 


Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty - załącznik 1