W Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, któremu przewodniczy Leszek Miętek z OPZZ udało się osiągnąć porozumienie w sprawie propozycji tematów, które powinny być przedmiotem prac Rady Dialogu Społecznego w ramach negocjacji umowy społecznej. Zgodnie z ustaleniami ostateczne tematy do negocjacji wskaże Prezydium RDS. Nastąpi to po zakończeniu prac innych Zespołów RDS, które finalizują rozmowy dotyczące umowy społecznej. Nie jest zatem jeszcze przesądzone, czy tematy wskazane przez Zespół Rada Dialogu Społecznego rozpatrzy podczas dalszych prac.

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS podczas dwóch posiedzeń w dniach 7 i 13 stycznia br. przeprowadził dyskusję na temat postulatów organizacji pracowników i organizacji pracodawców do prac nad umową społeczną. W trakcie posiedzeń członkowie Zespołu zaprezentowali zgłoszone przez poszczególne organizacje tematy oraz wskazali na instrumenty służące ich realizacji. Wśród zgłoszonych obszarów znalazły się m.in.: deregulacja, zwiększenie przewidywalności przepisów prawa, nadzór partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (temat zgłoszony przez OPZZ), transformacja energetyczna i Zielony Ład, polityka innowacyjności, wysokiej jakości miejsca pracy, rola sektora MŚP w gospodarce, cele i zasady funkcjonowania transferów społecznych, ochrona miejsc pracy, regulacje przepisów prawa w obszarze gospodarki i rynku pracy, wpływ partnerów społecznych na kreowanie polityki rynku pracy.

W trakcie posiedzenia w dniu 13 stycznia br. Zespół przyjął, w drodze konsensusu pomiędzy stroną rządową, stroną pracowników i stroną pracodawców, następujące zagadnienia rekomendowane do dalszych prac nad przyjęciem przez Radę Dialogu Społecznego umowy społecznej:

  1. Udział partnerów społecznych w nadzorze nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  2. Poprawa jakości regulacji prawnych i zmniejszenie barier administracyjnych, poprawa otoczenia regulacyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie stabilności i przewidywalności prawa oraz powstawania nowych firm i zwiększania zatrudnienia.
  3. Polityka migracyjna – wsparcie rynku pracy i rozwoju gospodarczego.
  4. Zwiększenie udziału partnerów społecznych w wyznaczaniu celów i nadzoru nad wydatkowaniem środków na transformację energetyczną oraz ochronę środowiska i klimatu.

OPZZ w Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy reprezentują: członkowie Rady i Prezydium OPZZ: Dariusz Potyrała i Mirosław Grzybek.

(nq)