Listopadowe posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS (16 listopada br.),pod przewodnictwem Lubomira Jurczaka (BCC) poświęcone było dyskusji nad dwoma projektami rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki: w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 oraz w sprawie egzaminu maturalnego. OPZZ reprezentowali stali członkowie zespołu: Sławomir Broniarz (prezes ZNP) i Urszula Michalska (przewodnicząca Federacji ZZPOZ i PS) wraz z ekspertami m.in. wiceprezesem ZNP Krzysztofem Baszczyńskim. Stronę rządową reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.

Tematy oświatowe są od kilku miesięcy są głównym przedmiotem prac zespołu, zwłaszcza przyszłość edukacji i jej finansowanie. Strona związkowa, dyskutując nad założeniami podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021, przedstawiła jednogłośnie krytyczne stanowisko. Prezes ZNP zaprezentował obszerną opinię związku do obu projektów, koncentrując się szerzej na konieczności zabezpieczenia finansowego zadań edukacyjnych w 2021 roku. Podkreślił m.in. spadający udział wydatków subwencji oświatowej w ogólnych wydatkach budżetu państwa, niezabezpieczenie środków finansowych na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, brak uwzględnienia wielu dodatkowych zadań oświatowych w subwencji ogólnej w przyszłym roku, wadliwy, niejasny i utrwalany corocznie system finansowania zadań, w tym niedostateczne finansowanie zadań pedagogicznych, brak standaryzacji zadań oświatowych. Absurdalne, zdaniem strony związkowej założenia oparto także na organizacji przyszłorocznego egzaminu maturalnego m.in. odnośnie składu komisji nadzorujących egzamin i dopuszczeniu w nich osób z innych placówek.

Zespół zakończono podjęciem decyzji o opracowaniu wspólnego stanowiska strony społecznej do obu przedstawionych projektów. Prezes ZNP S. Broniarz złożył wniosek o pilne zwołanie zespołu branżowego działającego przy MEN ds. statusu zawodowego nauczycieli i dalsze kontynuowanie dyskusji z udziałem tego gremium oraz rozstrzygnięcie sposobu procedowania na tematy oświatowe z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu.

(rg)