Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego odbyło się 8 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Ze strony OPZZ w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka Sławomir Łukasiewicz, ekspert OPZZ i członek Rady Nadzorczej ZUS Bogdan Grzybowski oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda.

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia, KD


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił propozycję strony rządowej w zakresie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. Strona rządowa zaproponowała pozostawienie tego wskaźnika na poziomie ustawowego minimum, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. Aktualna prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. kształtuje się na poziomie 109,1%, natomiast prognoza średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. na poziomie 109,4%. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. wynosi 1%, co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2022 wynosi 0,2%. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie nie mniej niż 109,6%. Sebastian Koćwin przedstawił stanowisko OPZZ: optymalnym rozwiązaniem będzie zwaloryzowanie świadczeń emerytalno-rentowych przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonego o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W imieniu OPZZ zaproponował ponadto wprowadzenie przepisu obligującego rząd do tego, by świadczenia emerytalno-rentowe były waloryzowane nie raz w roku, a dwukrotnie – w marcu i we wrześniu w przypadku, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5%. Mechanizm dwukrotnej, warunkowej waloryzacji stanowiłby dodatkową ochronę i zagwarantowałby gospodarstwom emerytów i rencistów utrzymanie realnej wartości świadczeń w przypadku wysokiej inflacji.

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podsumował następnie dotychczasowe wsparcie finansowe realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Polski Fundusz Rozwoju w ramach szeroko rozumianego pakietu regulacji minimalizujących negatywny wpływ COVID-19 na podmioty gospodarcze. W dyskusji po prezentacji zwracano uwagę m.in. na potrzebę opracowania regulacji na wypadek wystąpienia podobnych kryzysów w przyszłości.

Kolejnym punktem obrad był projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej, złożony w sejmie w maju br. przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Projekt zakłada, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej - wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości, a drugie w wysokości 25% tego świadczenia z uwzględnieniem sytuacji finansów publicznych. Sebastian Koćwin poinformował, że postulat podniesienia wysokości świadczeń emerytalnych poprzez zwiększenie emerytur wdów i wdowców o część emerytury zmarłego małżonka stanowi jeden z priorytetów programowych Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2018-2022. OPZZ zgłaszało potrzebę wdrożenia tego rozwiązania w ramach Rady Dialogu Społecznego, a więc projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom OPZZ, jednakże w opinii do projektu centrala będzie rekomendować, aby wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwało dodatkowo 50% emerytury zmarłego małżonka, a nie 25%.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował na zakończenie, że w czerwcu zostanie przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie tzw. emerytur groszowych. W odpowiedzi na pytanie Sławomira Łukasiewicza dotyczące planowanego terminu podjęcia przez sejm prac nad projektami ustaw o emeryturach stażowych, Stanisław Szwed nie podał terminu, lecz poinformował, że w ministerstwie opracowywane jest stanowisko rządu w tej sprawie, które zostanie zaprezentowane, gdy projekt ustawy w sprawie emerytur stażowych złożony przez prezydent Andrzeja Dudę zostanie skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. Sebastian Koćwin poinformował, że OPZZ skierowało do przewodniczącego RDS Andrzeja Radzikowskiego wniosek o rozpatrzenie postulatu wprowadzenia emerytur stażowych na posiedzeniu plenarnym RDS. Uczestnicy posiedzenia ustalili ponadto, że we wrześniu br. zostanie zorganizowane odrębne posiedzenie Zespołu poświęcone postulatom uwzględnienia dodatkowych rodzajów prac w katalogu prac o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach oraz likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych. 

Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Waldemar Lutkowski poinformował, że w czerwcu br. zrezygnuje z pełnionej funkcji i podziękował za wspólną pracę.